Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano

Kuvaus

Kunnanhallituksen tulee
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. (Kuntalaki 39 §)

Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (Kuntalaki 96 §)

Esitellään kunnanvaltuuston 11.3.2024 pitämän kokouksen päätökset sekä suoritetaan niiden laillisuustarkkailu ja päätetään täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:
§ 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Laihian kunnan hallintosääntö
§ 4 Laihian kunnan konserniohje
§ 5 Laihian kunnan omistajapolitiikka ja omistajapoliittiset linjaukset
§ 6 Irtisanoutuminen kunnanjohtajan virasta
§ 7 Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimus
§ 8 Uusi varavaltuutettu Laihian kunnanvaltuustossa
§ 9 Valtuustoaloite / Englanninkielisen päivähoidon järjestämisen selvittäminen
§ 10 Luettelo kuntalaisaloitteista
§ 11 Luettelo valtuustoaloitteista
§ 12 Toimivallan siirtopäätökset
§ 13 Sidonnaisuusilmoitukset
§ 14 Kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen 2022
§ 15 Kokouksessa jätetty valtuustoaloite
§ 16 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. todeta kunnanvaltuuston 11.3.2024 päätökset laillisiksi.
  2. panna päätökset täytäntöön sitä mukaa, kun ne tulevat lainvoimaisiksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi