Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus / Santaloukon alue

LAIDno-2023-498

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Laatimispäätös, vireilletulokuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Santaloukontien varteen on tekeillä tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välillä Kankaanpääntie-Haravatie. Suunnittelun yhteydessä on todettu tarve muuttaa myös Santaloukon alueen asemakaavaa, joka sijaitsee noin kaksi (2) kilometriä Laihian keskustasta lounaaseen Santaloukontien ja Aronkyläntien välisellä alueella. Suunniteltava kevyen liikenteen väylä tulisi sijoittumaan Santaloukon asemakaavan kohdalla osittain lähivirkistysalueelle (VL), minkä vuoksi kaavaa on tarpeen muuttaa.

Samassa yhteydessä tehdään myös muita muutoksia Santaloukon alueen asemakaavaan, jonka kokonaispinta-ala on n. 18,7 ha. Santaloukon alueelle toteutuneiden rakennushankkeiden myötä on huomattu, että alueen asemakaava nykymuodossaan määrittelee liian tiukasti rakennusten sijoittelua tonteille. Liian tiukat kaavamääräykset ovat johtaneet siihen, että tonteille on haettu poikkeamislupia ja vain harvalla tontilla rakentaminen on toteutunut täysin kaavamääräysten mukaisesti. Tällä hetkellä asuinrakennus tulee rakentaa pääosalla tonteista neljän metrin etäisyydelle katualueen reunasta ihan tontin etuosaan. Asuinrakennuksen pääharjasuunnan tulee lisäksi olla kadun suuntaisesti. Talous-/piharakennuksen, saunarakennuksen, autokatoksen/-tallin tai näiden yhdistelmän rakennusala on myös erikseen määritelty, ja pääosalla tonteista tämä sijaitsee kapeana kaistaleena tontin pohjois- ja takarajan tuntumassa.

Pohjanmaan maakuntakaavassa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle, Vaasa-Seinäjoki -kehittämisvyöhykkeelle, Vaasan lentoaseman lentoliikenteen estevapaalle vyöhykkeelle (sv) sekä Laihianjokilaakson kulttuurimaiseman alueelle, joka on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. Santaloukontien varteen on osoitettu ohjeellinen pyöräilyreitti.

Kunnanvaltuuston 16.2.2015 hyväksymässä ja 12.12.2016 voimaan tulleessa Laihian Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja virkistysalueeksi (V). Alueen läpi kulkee ohjeellinen uusi väylä tai muu ajoyhteys (Haravatie). Lisäksi alueelle on osoitettu Leikkikenttä/Taajamapuisto. Aluetta ympäröi maisemallisesti arvokas peltoalue (MA) ja alue sijaitsee kokonaisuudessaan myös yleiskaavaan merkityn Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 mukaisella valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella.

Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuinpientalojen korttelialuetta (AP), lähivirkistysaluetta (VL) sekä leikkipuisto (VK). Alueen keskelle on lisäksi varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).

Kaavaluonnoksessa Santaloukontien varteen suunniteltava kevyen liikenteen väylä on huomioitu siten, että lähivirkistysaluetta (VL) on kavennettu tällä kohtaa ja tilalle on laajennettu katualuetta. Samalla on pienennetty hieman viereistä asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Myös tonttien kaavamääräyksiä on kevennetty huomattavasti.

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. (Kuntalaki 29.1 §)

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63.3 §)

Laihian kunnassa lakimääräistä kuulemista on täydennetty siten, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan vireilletulosta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää asemakaavan muutoksen käynnistämisestä Kirkonseudulla Santaloukon asemakaava-alueella.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavaluonnoksen (päivätty 20.11.2023) ja asettaa sen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 20.11.2023) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää, että suunnittelualueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan luonnosvaiheesta.

Kunnanhallitus päättää pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto/terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että maanmittausinsinööri Anna Annila saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 210-224 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

 • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaluonnos on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.12.2023–12.1.2024. Kaavaluonnosta esiteltiin lisäksi yleisötilaisuudessa 19.12.2023.

Määräaikaan mennessä kaavaluonnoksesta saatiin viisi (5) lausuntoa seuraavasti:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12.1.2024
 • Laihian kunta, tekninen lautakunta, 13.12.2023
 • Pohjanmaan museo, 11.1.2024
 • Vaasan kaupungin ympäristöosasto, 19.12.2023
 • Vaasan sähköverkko, 5.12.2023 

 

Pohjanmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa kaavaluonnoksesta. Laihian kunnan tekninen lautakunta ja Vaasan kaupungin ympäristöosasto totesivat, ettei niillä ole huomautettavaa kaava-asiakirjoihin.

Mielipiteitä saatiin yksi (1) kappale.

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 19–21.

Saatujen lausuntojen pohjalta kaava-​aineistoa on muokattu mm. seuraavien kohtien osalta:

 • Asemakaava-aluetta on laajennettu Santaloukontien alueelle Santaloukon asemakaavan kohdalla.
 • Kaavaselostukseen on lisätty kuvia alueesta ja sen rakennuskannasta.
 • Kaavamääräyksiä on tarkistettu mm. rakennusten pituuteen sekä korkeusasemaan liittyen.
 • Kaavaan on lisätty määräys happamia sulfaattimaita koskien.

 

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 20.11.2023) löytyy kunnanhallituksen 27.11.2023 § 217 liitteistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. merkitä saapuneet lausunnot ja mielipiteen tiedoksi.
 2. asettaa asemakaavaehdotuksen (päivätty 19.3.2024) virallisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan ehdotusvaiheesta.
 3. pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupungin ympäristöosaston terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanmittausinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi