Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kirkonseudun asemakaavan muutos / osakortteli 51

LAIDno-2023-501

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Laatimispäätös, vireilletulokuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaavan noin 0,8 hehtaarin suuruista aluetta korttelissa 51. Suunnittelualue sijaitsee Laihian keskustassa Kauppatien ja VT3:n välisellä alueella. Luoteessa alue rajautuu Ratikyläntiehen ja kaakossa nykyisen R-kioskin kiinteistöön. Alueella on useampi maanomistaja, joiden kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset. Kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään maankäyttösopimukset.

Pohjanmaan maakuntakaavassa alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C), Vaasan kaupunkikehittämisen vyöhykkeelle (kk-1), Vaasa-Seinäjoki -kehittämisvyöhykkeelle, Vaasan lentoaseman lentoliikenteen estevapaalle vyöhykkeelle (sv) sekä Laihianjokilaakson kulttuurimaiseman alueelle, joka on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.

Kunnanvaltuuston 16.2.2015 hyväksymässä ja 12.12.2016 voimaan tulleessa Laihian Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin keskustatoimintojen alueena (C) ja pieneltä osin katualueena. Alue sijoittuu lisäksi yleiskaavassa kerrostalovyöhykkeelle, jolle saa rakentaa enintään viisikerroksisia rakennuksia. Osa alueesta sijaitsee yleiskaavaan merkityn Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 mukaisella valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue muodostuu korttelin 51 tonteista 6, 7 ja 8 sekä Ratikyläntien katualueesta. Asemakaavassa korttelin 51 tontit 7 ja 8 ovat liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja tontti 6 liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa huoltoasematoimintaa palvelevia tiloja sekä sitä varten tarpeellisia jakelulaitteita ja säiliöitä (K-2). Suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,55. Lisäksi tonteille osoitetun kaavamerkinnän mukaan 30 % tontista saa käyttää rakentamiseen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas asuin- ja liikerakennusten rakentaminen alueelle. Lisäksi kaavoitusprosessin yhteydessä selvitetään alueen liikennöintiin ja parkkipaikkoihin liittyviä kysymyksiä sekä lähiympäristön liikenteestä aiheutuvien häiriöiden vaikutukset.

Laaditussa kaavaluonnoksessa alue koostuu kolmesta tontista. Ratikyläntietä lähinnä olevan tontin kaavamerkintä on AK-1. Tämä tarkoittaa asuinkerrostalojen korttelialuetta, jonne saa lisäksi sijoittaa toimistotiloja. Kaksi muuta tonttia ovat AL-merkinnällä eli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tonteilla osalle rakennusalasta sallitaan enintään 5-kerroksinen ja osalle 2-kerroksinen rakentaminen. Valtatien läheisyyden vuoksi kaava sisältää erinäisiä melumääräyksiä rakennustavan osalta.

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. (Kuntalaki 29.1 §)

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63.3 §)

Laihian kunnassa lakimääräistä kuulemista on täydennetty siten, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan vireilletulosta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Kirkonseudun asemakaava-​alueen osakorttelissa 51.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavaluonnoksen (päivätty 16.11.2023) ja asettaa sen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 16.11.2023) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän päivän ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää, että suunnittelualueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan luonnosvaiheesta.

Kunnanhallitus päättää pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta viranomaisilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto/terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että maanmittausinsinööri Anna Annila saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 210-224 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

 • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaluonnos on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.12.2023–12.1.2024. Kaavaluonnosta esiteltiin lisäksi yleisötilaisuudessa 19.12.2023.

Määräaikaan mennessä kaavaluonnoksesta saatiin kuusi (6) lausuntoa seuraavasti:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12.1.2024
 • Laihian kunta, tekninen lautakunta, 13.12.2023
 • Pohjanmaan museo, 11.1.2024
 • Pohjanmaan pelastuslaitos, 15.1.2024
 • Vaasan kaupungin ympäristöosasto, 19.12.2023
 • Vaasan sähköverkko, 4.12.2023 

 

Pohjanmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa kaavaluonnoksesta. Laihian kunnan tekninen lautakunta ja Vaasan kaupungin ympäristöosasto totesivat, ettei niillä ole huomautettavaa kaava-asiakirjoihin.

Mielipiteitä saatiin yksi (1) kappale.

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 22–23.

Saatujen lausuntojen pohjalta kaava-​aineistoa on muokattu mm. seuraavien kohtien osalta:

 • Kaavamuutosalueen rakennuksista on laadittu kohdeinventointi, joka toimitetaan Pohjanmaan museolle, ELY-keskukselle ja maanomistajille.
 • Alueelta on laadittu hulevesiselvitys, jonka pohjalta on tarkistettu hulevesimääräyksiä.
 • Pilaantuneiden maiden selvitystä koskevaan kaavamääräykseen on lisätty maininta, että selvitys tulee tehdä ennen rakennusluvan hakemista.
 • Yleiskaavan yhteydessä vuonna 2014 toteutettu kerrostaloselvitys on lisätty kaava-aineiston liitteeksi.

 

Kaavaselostuksen liite 1 Meluselvitys (päivätty 16.11.2023) ja liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 16.11.2023) löytyvät kunnanhallituksen 27.11.2023 § 219 liitteistä.

Nähtävillä kokouksessa: Kohdeinventointi, kortteli 51 (päivätty 11.3.2024)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. merkitä saapuneet lausunnot ja mielipiteen tiedoksi.
 2. asettaa asemakaavaehdotuksen (päivätty 19.3.2024) virallisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan ehdotusvaiheesta.
 3. pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Elisa Oyj 
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupungin ympäristöosaston terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanmittausinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi