Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennus

LAIDno-2023-506

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Laatimispäätös, vireilletulokuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston laajennusta Kattiharjun alueelle, n. 11 km Laihian keskustasta kaakkoon. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 245 hehtaaria ja sinne sijoitettaisiin kaksi (2) tuulivoimalaa. Lähin asuinrakennus sijaitsee n. 1,5 km etäisyydellä ja lähin lomarakennus n. 1,7 km etäisyydellä lähimmästä voimalapaikasta. Suunniteltava laajennusalue täydentää Isonkyrön puolelle jo luvitettua 14 voimalan tuulivoimapuistoa.

Pohjanmaan maakuntakaavassa suurin osa kaavoitettavasta alueesta sijaitsee tuulivoimaloiden alueella (tv1). Alueen pohjoisosan poikki kulkee lisäksi maakuntakaavan mukainen ohjeellinen ulkoilureitti. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa.

Kattiharjun alueelta (sekä Isonkyrön että Laihian puoli) on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuosina 2013–2015. Aineisto löytyy osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/kattiharjun-tuulivoimapuisto-laihia-isokyro. Samoihin aikoihin tehtiin myös alueen yleiskaavoitusta, joka kuitenkin keskeytettiin Laihian puolelta vuonna 2017 Puolustusvoimilta saadun lausunnon johdosta. ELY-keskus on lausunut vuonna 2023, että jo tehtyä YVA-menettelyä voidaan soveltaa Kattiharjun tuulivoimapuiston laajennukseen.

Tuulivoimapuiston laajennus Laihian kunnan alueella hyödyntää alueella olemassa olevaa tieverkostoa, jota tullaan parantamaan tarvittavilta osin. Lisäksi rakennetaan jonkun verran uutta tieverkostoa, jonka avulla saadaan yhteys myös Isonkyrön puolelle toteutettavalle tuulivoimapuistolle. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla Isonkyrön puolelle, minne sijoitetaan myös koko tuulivoimapuistoa palveleva sähköasema.

Laajennusalueelta on laadittu vuonna 2023 selvityksiä arkeologisten kohteiden, luonnon, linnuston ja suurpetojen osalta. Lisäksi alkuvuodesta 2024 on tehty melu- ja välkemallinnus sekä näkymäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet.

Kaavaluonnoksessa hankealue on osoitettu M-1 -alueena, mikä tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille ja niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja sekä varastointi- ja kokoonpanoalueita. Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Kaavoitettavalle alueelle saa sijoittaa enintään kaksi (2) tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus saa olla enintään 259 m maanpinnasta.

Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista (kuntalaki § 29). Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 63)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosaineistoa esitellään niiden nähtävilläoloaikana järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. Kattiharjun tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaavoituksen käynnistämisestä kaavaluonnoksen mukaisella alueella.
  2. hyväksyä osayleiskaavaluonnoksen (päivätty 19.3.2024).
  3. asettaa kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 31.1.2024) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 pv:n ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Suunnittelualueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse osayleiskaavan luonnosvaiheesta.
  4. pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta viranomaisilta ja yhteisöiltä:

- Cinia Group Oy 
- Digita Networks Oy 
- DNA Oy 
- Elenia Oyj 
- Elisa Oyj 
- EPV Alueverkko Oy 
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Etelä-Pohjanmaan liitto 
- Laihian Eränkävijät ry 
- Finavia Oyj
- Fingrid Oyj 
- Finntraffic Lennonvarmistus Oy 
- Hankealueen mahdolliset tiekunnat 
- Ilmatieteenlaitos 
- Isonkyrön kunta 
- Jukajan kyläyhdistys ry 
- Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry 
- Laihian Jakkulan kyläyhdistys ry 
- Laihian kotiseutu- ja museoyhdistys 
- Laihian kunta, tekninen lautakunta / hyvinvointilautakunta
- Laihian Moottorikelkkailijat ry 
- Laihian Riistanhoitoyhdistys ry 
- Laihian Ylipään Nuorisoseura ry 
- Laihian Yrittäjät ry 
- Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
- Luonnonvarakeskus Luke 
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
- Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut 
- Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa ry 
- Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys 
- MTK Laihia 
- Pohjanmaan liitto 
- Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry 
- Pohjanmaan museo 
- Pohjanmaan pelastuslaitos 
- Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti 
- Riistakeskus 
- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
- Suomen Erillisverkot Oy 
- Seinäjoen lentoasema Oy 
- Suomen metsäkeskus 
- Telia Finland Oy 
- Torstilan metsästys- ja ampumaseura ry 
- Traficom 
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
- Vaasan hätäkeskus 
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto / terveysvalvonta 
- Väylävirasto.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanmittausinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi