Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hankinta / Työsuhdepolkupyöräetu

LAIDno-2024-44

Valmistelija

 • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Suomessa astui voimaan vuoden 2021 alussa verovapaa polkupyöräetu. Henkilöstön aloitteesta Laihian kunnassa on selvitetty polkupyöräedun käyttöönottoa ja henkilöstön kiinnostusta etua kohtaan. Pyöräilyä edistämällä voidaan vaikuttaa henkilöstön liikkumisen lisääntymiseen ja sen myötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työsuhdepolkupyöräetu on työnantajalle sekä työntekijälle konkreettinen tapa osallistua ilmastotalkoisiin ja edistää vihreää siirtymää. Työsuhdepyörällä voidaan vahvistaa työnantajamielikuvaa ja lisätä houkuttelevuutta työnantajana.

Työsuhdepyörä on polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Työsuhdepolkupyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja sillä voi ajella työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajalla. Jos työntekijä ottaa työsuhdepyörän käyttöön, hän saa osan palkastaan verottomana polkupyöränä. Summa riippuu työntekijän valitsemasta pyörästä ja tämän veroprosentista.

Työnantajan työntekijälleen antama enintään 1 200 € vuodessa arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa. Työntekijälle syntyy polkupyöräetu, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle polkupyörän käyttöoikeuden vapaa-ajalla. Työnantaja voi pidättää pyörän kustannukset palkasta tai tarjota sen palkan päälle tulevana etuna. Etu koskee myös sähköavusteisia (max 25 km/h ja 250 w) polkupyöriä.

Verohallinnon päätöksen mukaan työnantajan leasingsopimuksella hankkimasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on leasingmaksun sekä työnantajan erikseen maksamien käyttökustannusten euromäärä kuukaudessa vähennettynä leasingyhtiölle maksettujen toimisto- ja käsittelykulujen euromäärällä. Polkupyörään kiinteästi kuuluvat, erikseen hankitut lisävarusteet kuten ajovalot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo hankintahintaan. Tyypillinen leasing-sopimuskausi on 12–48 kuukautta. Leasingkauden päättyessä pyörä on lunastettava edunsaajan toimesta.           

Työsuhdepyöräetu voi olla työnantajalle lähes tai täysin kustannusneutraali silloin, kun se tarjotaan osana työntekijän palkkaa. Jos työsuhdepyöräetu tarjotaan osana palkkaa, vähenevät palkkakulut pyörän verotusarvon verran, eli maksimissaan 100 € kuukaudessa. Työnantajan ei myöskään tarvitse maksaa edun osalta sairasvakuutusmaksua.

Leasing-palvelussa työsuhdepyörien kustannukset koostuvat kahdesta asiasta: verotusarvosta sekä työsuhdepyöräkumppanin toimisto- ja käsittelykuluista. Myös pyörän varusteet ja mahdolliset vakuutukset ja huollot otetaan huomioon edun arvoon lisäämällä niiden arvo pyörän hankintahintaan.

Kun työsuhdepyöräetu annetaan osana kokonaispalkkaa, tulee siitä maksaa eläkemaksut sekä työttömyysvakuutus-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut. Eli edunsaajan rahapalkka ja verotettava tulo pienenevät leasingmaksun verran, mutta työnantaja maksaa sivukulut myös työsuhde-edusta. Työnantajalle ei tule välittömiä kustannuksia eikä säästöjä polkupyöräedun antamisesta.

Laihian kunnan leasingpalvelusopimus, jonka kautta polkupyöräedun rahoitus voidaan järjestää, on kilpailutettu Hilmassa ajalla 7.2.–8.3.2024. Sopimuksen kestoksi on määritelty 1.4.2024–31.12.2025 + yhden (1) vuoden optio. Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) tarjousta. Tarjoukset on pisteytetty siten, että pyöräkustannusten laskennallisesta hinnasta sai 80 pistettä ja hallinnointikustannusten hinnasta 20 pistettä. Edullisimman tarjouksen jätti Fleet Innovation Oy. Sopimuksen mukaan työntekijät voivat itse valita, minkä polkupyörämallin ja mistä myymälästä pyörän hankkivat. Kunnan hallinnointikustannusten osuus on tarjouksen mukaan 5,0–7,5 €/kk/pyörä.

Koska kunta on sopimusosapuoli leasingpalveluna hankittavissa pyörissä, tulee työsuhde-edun käyttöön määritellä selkeät ehdot. Lähtökohtia ovat esimerkiksi:

 • Pyörän hankintakustannus vähennetään täysimääräisesti edunsaajan rahapalkasta 100 €/kk.
 • Edun arvo voi olla korkeintaan 100 €/kk ja se on verovapaa edunsaajalle
 • Edunsaajan palvelussuhteen tulee olla voimassa suunnitellun leasingsopimuskauden ajan.
 • Mikäli palvelussuhde päättyy kesken sopimuskauden, tulee edunsaajan lunastaa polkupyörä jäännösarvosta.
 • Mikäli edunsaaja jää pidemmälle palkattomalle virka-/työvapaalle, tulee hänen maksaa leasingkustannukset täysimääräisesti.
 • Leasing-sopimuskauden loputtua työntekijä lunastaa polkupyörän jäännösarvosta. 

 

Oheismateriaali: Kilpailutuksen pisteytyspöytäkirja, tarjouspyyntö, tarjoukset

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. ottaa käyttöön verottoman työsuhdepolkupyöräedun ja tarjota henkilöstölle mahdollisuuden työsuhdepolkupyöräetuun osana palkkaa 1 200 euroon asti vuodessa (etu annetaan palkanosana eli se vähennetään bruttopalkasta).
 2. valtuuttaa hallintopalvelut tekemään sopimuksen tarjouskilpailun voittaneen Fleet Innovation Oy:n kanssa.
 3. valtuuttaa hallintopalvelut laatimaan tarkemmat ohjeet ja periaatteet edun käyttöön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet yritykset, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, sivistysjohtaja, talousjohtaja, talouspäällikö

Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS


Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain  mukaisen kynnysarvon.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.


I   Hankintaoikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen  tekemiselle säädetty aika


Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 
 
Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot:

Laihian kunta, PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite Laihiantie 50, 66400 Laihia
sähköposti laihian.kunta@laihia.fi


Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2.  sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3.  sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannusta.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuunei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos:asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika
    
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tavitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.


Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.


Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. 

 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä  arkipäivänä sen jälkeen.


Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

 

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax    029 564 3314
e-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi