Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ennakkoäänestyksen järjestäminen ja vaalipäivän äänestyspaikat / Europarlamenttivaalit 2024

LAIDno-2023-348

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024.

Vaalilainsäädäntö
Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998).

Vuonna 2023 toimitettujen eduskuntavaalien jälkeen vaalilakiin ei ole tehty vaalien toimittamista koskevia muutoksia. Viimeisimmät muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2023 ja ne koskevat vaalien muutoksenhakusäännöksiä.

Äänestyspaikat kunnassa
Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, niiden lukumäärästä ja sijainnista kunnassa (vaalilaki 9 §). 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitosäänestys). Lisäksi ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).

Vaalipäivän äänestyspaikat
Vuoden 2024 vaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 1.1.2024 ja joka perustuu kuntien 31.8.2023 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2020 § 38 voimassa olevan äänestysaluejaon ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat Kylänpään koulu, Perälän koulu, Laihian nuorisoseura ja Kirkonkylän koulu.​

Ennakkoäänestyksen järjestäminen
Vuoden 2019 eduskuntavaaleista lähtien Laihian kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ollut kunnanvirasto, valtuustosali.
Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Laihialla ympärivuorokautista hoitoa antavia yksiköitä ovat terveysaseman yleislääketieteen osasto, hoivakodit Toiska ja Marjapihlaja sekä Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Isootupa. Laitosäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määräämänä aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. että vuoden 2024 europarlamenttivaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Laihian kunnanvirasto, valtuustosali.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

29.–31.5.2024  klo 10–18
1.–2.6.2024      klo 10–15
3.–4.6.2024      klo 10–18

  1. todeta, että muita ennakkoäänestyspaikkoja (laitosäänestys) ovat Laihian terveysaseman yleislääketieteen osasto, Hoivakoti Toiska ja Hoivakoti Marjapihlaja sekä Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Isootupa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00