Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Asemanseudun asemakaavan muutos / rautatiealue

LAIDno-2023-344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Laatimispäätös, vireilletulokuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Väylävirastossa on tekeillä Seinäjoki-Vaasa -väliä koskeva rautatien nopeudennoston ratasuunnitelma, jonka tavoitteena on henkilöliikenteen matkanopeuden nostaminen ja turvallisuuden parantaminen. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla rataosuuden kuntoa pystytään parantamaan. Laihian kohdalle suunniteltuja toimenpiteitä ovat pääasiassa joidenkin ratarumpujen vaihdot.

Laihian kohdalla asemakaava-alueella on todettu lisäksi rautatiealueen lisätilatarve. Ratapenkereen pengerleveyttä tulisi kasvattaa ja pengerluiskia loiventaa tarvittavilta osin, jotta rakenne saataisiin nykyvaatimusten mukaiseksi. Tämä taas vaatii muutoksen asemakaavaan, jossa kaavanmukaisia LR ja LR-1 -alueita (rautatiealue) laajennetaan tarvittavilta osin. Samassa yhteydessä huomioidaan Ratikyläntielle vuonna 2021 laadittu radan alittavan alikulkusillan katusuunnitelma.

Kaavamuutosalue ulottuu Kirstantien kohdalla olevasta tasoristeyksestä Alhontien tasoristeyksen läheisyyteen. Alue on pinta-alaltaan noin 1,7 ha.

Pohjanmaan maakuntakaavassa kaavamuutosalue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A), parannettavalle rataosuudelle, Vaasan kaupunkikehittämisen vyöhykkeelle (kk-1), Vaasa-Seinäjoki -kehittämisvyöhykkeelle, Vaasan lentoliikenteen estevapaalle vyöhykkeelle (sv) sekä Laihianjokilaakson kulttuurimaiseman alueelle, joka on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.

Kunnanvaltuuston 16.2.2015 hyväksymässä ja 12.12.2016 voimaan tulleessa Laihian Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin rautatiealueena (LR). Kaavamuutosalueen poikki kulkee yleiskaavaan merkitty Ratikyläntien uusi väylä ja radan ylitys eritasoristeyksenä. Radan molemmin puolin on yleiskaavaan merkitty melualuetta ja asutusta vasten meluntorjuntatarve.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue muodostuu pääosin LR-alueesta (rautatiealue) ja LR-1 -alueesta (rautatiealue, jonka alueella ei sallita tasoylityksiä). Lisäksi kaavamuutosalueella on puistoa (VP), lähivirkistysaluetta (VL/me), suojaviheraluetta (EV) ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Ratikyläntien kohtaan on osoitettu rautatiealueen ylittävä katuyhteys (y).

Kaavaluonnoksessa rautatiealue on määritelty kokonaisuudessaan alueena, jolle ei sallita tasoylitysten toteuttamista (LR-1). Ratikyläntien eritasoristeyksen kohdassa on radan ylitys (y) muutettu eritasoristeykseksi (e). Rautatiealuetta on levennetty osalla kaavamuutosaluetta keskimäärin 3–5 metriä. Kyseiset alueet selviävät tarkemmin kaavaselostuksen kuvasta 8.

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. (Kuntalaki 29.1 §)

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63.3 §)

Laihian kunnassa lakimääräistä kuulemista on täydennetty siten, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan vireilletulosta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää asemakaavan muutoksen käynnistämisestä asemanseudun rautatiealueella.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavaluonnoksen (päivätty 16.11.2023) ja asettaa sen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 16.11.2023) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää, että suunnittelualueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan luonnosvaiheesta kirjeitse.

Kunnanhallitus päättää pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto/terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että maanmittausinsinööri Anna Annila saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 210-224 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

 • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaluonnos on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.12.2023–12.1.2024. Kaavaluonnosta esiteltiin lisäksi yleisötilaisuudessa 18.12.2023.

Määräaikaan mennessä kaavaluonnoksesta saatiin kuusi (6) lausuntoa seuraavasti:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12.1.2024
 • Laihian kunta, tekninen lautakunta, 13.12.2023
 • Pohjanmaan museo, 11.1.2024
 • Vaasan kaupungin ympäristöosasto, 19.12.2023
 • Vaasan sähköverkko, 5.12.2023 
 • Väylävirasto 11.1.2024

 

Pohjanmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa kaavaluonnoksesta. Laihian kunnan tekninen lautakunta ja Vaasan kaupungin ympäristöosasto totesivat, ettei niillä ole huomautettavaa kaava-asiakirjoihin.

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 16–17.

Saatujen lausuntojen pohjalta kaava-​aineistoa on muokattu mm. seuraavien kohtien osalta:

 • Kaavaluonnoksessa muutettava rautatiealue oli merkinnällä LR-1. Tämä tarkoittaa rautatiealuetta, jossa ei sallita tasoylitysten toteuttamista. Kaavaehdotukseen merkintä on muutettu muotoon LR. Tämä tarkoittaa edelleen rautatiealuetta, mutta erikseen ei oteta kantaa tasoylityksiin.
 • Kaavaselostukseen on lisätty kuvia rautatiealueesta ja sen lähellä olevasta rakennuskannasta.

 

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 16.11.2023) löytyy kunnanhallituksen 27.11.2023 § 218 liitteistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. merkitä saapuneet lausunnot ja mielipiteen tiedoksi.
 2. asettaa asemakaavaehdotuksen (päivätty 18.3.2024) virallisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan ehdotusvaiheesta.
 3. pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupungin ympäristöosaston terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanmittausinsinööri

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi