Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2022-68

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §)

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​ päivystysvapaat,​ ei-​harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat,​ koulutus-​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​ joista kunnanhallitus on päättänyt ettei se käytä otto-​oikeuttaan. (Hallintosääntö 59 §)

Liitteenä luettelot kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 10.3.–27.4.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä ja toteaa,​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi