Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Valtuustoaloite / Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa

LAIDno-2021-593

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 92

Päätös
Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.11.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa (LAIDno-2021-593)

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 308

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kokoomuksen valtuustoryhmä on 15.11.2021 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa tiedustellaan, miten Laihian kunnassa yrittäjyyskasvatus toteutuu tällä hetkellä. Lisäksi esitetään, että Laihian kunnan oppilaitoksissa lisätään yrittäjyyskasvatusta merkittävästi tulevasta lukuvuodesta alkaen.

Laihian kunnalla on sopimus Nuori yrittäjyys ry:n kanssa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa opettajalle työvälineitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen. Polun ohjelmat tukevat monialaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla. NY-ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eri kouluasteilla.

4. luokalla aloitetaan Meidän yhteiskuntamme -ohjelma ja sitä jatketaan viitosella Pikku yrittäjä -ohjelmalla.

Laihian kunnan 6. luokkalaiset osallistuvat TAT Yrityskylän toimintaan.TATin toiminnan tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrityskylä Alakoulu on yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-oppitunnit sekä elämyksellinen koulupäivä pienoisyhteiskunnassamme. 

Laihian paikallisessa opsissa (2016 alkaen) yrittäjyyskasvatus on yksi monialaisista oppimiskokonaisuuksien teemoista. Toteutuu noin joka 3. vuosi eli kolme kertaa koulupolun aikana. Käytönnössä oppilaat opiskelevat yhden viikon tai lukuvuoden aikana viikon tuntimäärän mukaisesti kyseisen teeman asioita.

Vaasan yliopiston kauppatieteiden yksiköiden kanssa on alkamassa yhteistyö Laihian lukion kanssa. Yrittäjyyslukion koordinoimaan Lykki-verkostoon liittymistä selvitellään.

Kaikki opetussisällöt ja oppiaineet perustuvat valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Ops:ssa mm. määritellään eri oppianeiden vuosittaiset määrät. Opetukseen ei voida merkittävästi lisätä mitään jos siihen ei lisätä myös tuntiresursseja. Laihian opetussunnitelmassa on tällä hetkellä vuosiviikkotunteja 227 kun valtakunnallinen minimi on 224 vvt.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Laihian yrittäjyyskasvatuksen nykyisen tilan tiedoksi ja että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.  

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto merkitsee Laihian yrittäjyyskasvatuksen nykyisen tilan tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi