Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Tilan Tyynimetsä (399-416-3-30) lahjakirja

LAIDno-2021-561

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on toimitettu 2.11.2021 sähköpostitse maanmyyntitarjous tilasta Tyynimetsä 399-416-3-30. Kyseessä on vanha asuintontti osoitteessa Alhontie 87. Tontilla sijaitsevat purkukuntoinen talo (n. 60m2) ja ulkorakennus (n. 40 m2). Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1300 m2. Kiinteistöllä on sähköliittymä ja voimassa oleva sähkösopimus. Tilan omistajat ovat valmiita luovuttamaan tilan kunnalle hintaan 0 euroa. Voimassa oleva sähkösopimus siirtyisi kunnalle, samoin vastuu tontilla olevien rakennusten purkamisesta.

Tilan Tyynimetsä läheisyydessä sijaitsee uudehkoja asuinrakennuksia. Laihian kunta omistaa noin 4,4 hehtaarin suuruisen alueen tilan itäpuolella, joka on tällä hetkellä metsämaata ja vanhaa peltoa. Noin 130 metrin päässä idässä sijaitsee Vaasan Sähköverkon muuntoasema.

Tila Tyynimetsä ei sijaitse asemakaava-alueella, mutta asemakaavoitettu alue rajautuu ihan viereen Alhontien länsipuolelle. Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on TY-aluetta (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia).

Maanmittausinsinööri Anna Annila on yhdessä kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakan kanssa tehnyt maastokäynnin tontille. Hiipakka arvioi rakennusten purkukustannusten olevan noin 15 000 euroa. Mikäli rakenteissa on asbestia, ovat purkukustannukset korkeammat.

Tarjottu tila täydentäisi sijainniltaan hyvin kunnan maanomistusta alueella. Rakennusten purkaminen aiheuttaa kuitenkin lisäkustannuksia.

Kuvia maastokäynniltä on nähtävillä kokouksessa.
Tarjous (lähetetty 2.11.2021) ja sen tarkennus (lähetetty 9.11.2021) olivat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Metsä- ja maanostotoimikunta toteaa, että tarjottu tila Tyynimetsä 399-416-3-30 on pitkällä tähtäimellä ajateltuna hyödyllinen osa kunnan maaomaisuutta. Se antaa paremmat mahdollisuudet kehittää alueen laajempaa maankäyttöä tulevaisuudessa.

Metsä- ja maanostotoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tarjottu noin 1300 m2:n suuruinen tila Tyynimetsä 399-416-3-30 otetaan lahjoituksena vastaan sisältäen kiinteistön sähköliittymän sekä vastuun tontilla olevista purkukuntoisista rakennuksista.

Päätös

Metsä- ja maanostotoimikunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Tässä laissa säädettyä veroa ei suoriteta kruununperinnöstä eikä sellaisesta omaisuudesta, joka yhdistyksen sääntöjen mukaan sen toiminnan lakattua on siirtynyt toiselle, taikka joka testamentilla tai lahjana on annettu valtiolle tai sen laitokselle, maakunnalle, kunnalle, kuntayhtymälle, seurakunnalle tai muulle uskonnolliselle yhdyskunnalle sekä armeliaisuus- tai opetuslaitokselle. (Perintö- ja lahjaverolaki 2 §)

Lahjanantaja on osaltaan hyväksynyt lahjakirjaluonnoksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että 1300 m2:n suuruinen tila Tyynimetsä 399-​416-​3-​30 otetaan lahjoituksena vastaan sisältäen kiinteistön sähköliittymän sekä vastuun tontilla olevista purkukuntoisista rakennuksista.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi lahjakirjan liitteen mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi