Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Määräalan ostaminen tilasta Kajaala (399-405-12-78)

LAIDno-2021-605

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on toimitettu 18.11.2021 päivätty maanmyyntitarjous määräalasta tilalta Kajaala 399-405-12-78. Tarjouksessa määräalan pinta-alaksi on määritelty n. 4,08 ha ja myyntihinnaksi 3,00 €/m². Kauppahintaan kuuluisi alueella Papinluhdantien varressa sijaitseva lato sekä maanomistajalle kantakiinteistön alueelle jäävän, noin 5 682 m² suuruisen, AM-tontin kaavamuutos ja kunnallistekniikan rakentaminen.

Määräala tilasta Kajaala 399-405-12-78 sijaitsee Katajahaan alueella Rauhalantien päässä. Papinluhdantie kulkee määräalan koillisrajalla. Etäisyyttä koulukeskukseen on noin 300 metriä. Määräala on viljelyksessä olevaa peltomaata ja se rajautuu olemassa oleviin asuntoalueisiin idässä ja pohjoisessa.

Tarjottu määräala ei sijaitse asemakaava-alueelle, pois lukien osa Papinluhdantien katualueesta alueen koillisreunassa. Papinluhdantietä ei ole koskaan kunnan toimesta rakennettu kunnolliseksi kaavakaduksi, eikä sitä ole siksi otettu myöskään kunnan haltuun.

Kirkonseudun osayleiskaavassa tarjottu määräala on pääosin AP-aluetta (pientalovaltainen asuntoalue). Määräalan pohjoisosaan on yleiskaavassa piirretty ohjeellinen uusi väylä (punainen viiva) ja lounaisreunaan kaistale V-aluetta (virkistysalue).  

Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 tarjotun määräalan lounaispuolella kulkee ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva, vt/kt). Tämä on varaus VT3:n mahdolliselle ohitukselle Laihian keskustan länsipuolelta. Voimassa olevassa yleiskaavassa vastaavaa varausta ei ole, sillä suunnitelmat VT3:n paikalleen parantamiseksi on tehty.

Myyntitarjouksessa mainitaan, että kauppahintaan tulisi sisällyttää läheisen, maanomistajalle jäävän AM-tontin kaavamuutos ja kunnallistekniikan rakentaminen. Tarjousta on tarkennettu 1.12.2021 lähetetyllä viestillä, jossa kunnallistekniikan osalta AM-tontille ei edellytetä uusien teiden/katujen rakentamista, mutta vesi-, viemäri- ja hulevesiverkoston tarpeellisista liittymistä tonteille tulisi huolehtia.

Laihian kunnan maapoliittisten ohjeiden kohdan 5.5.1 mukaan:

Yksityisen omistaman maan asemakaavoitus asuntorakentamiseen voi tulla kyseeseen sellaisissa tilanteissa, joissa asemakaavoitettujen alueiden keskelle on jäänyt pienempi asemakaavoittamaton alue (noin 0,5–2 ha). Tällöin maankäyttösopimuksen periaatteet ovat seuraavat:

- Maanomistajalle asemakaavoitetaan olemassa olevan asuinrakennuksen ja pihapiirin ympäristöön suurehko omakotitontti (1 500–2 500 m²) ja osana kauppahintaa 1–2 uutta omakotitonttia. Nämä tontit ovat kooltaan vastaavia kuin muut tällä alueella olevat tontit.
- Loppuosan maa-alueesta maanomistaja myy kunnalle raakamaahintaan.
- Kunta rakentaa kadut ja muun kunnallistekniikan.

Laihian kunta on hankkinut peltomaata alkuvuodesta 2022 Hulmilta hintaan 3,00 €/m² ja vuonna 2019 Perälästä hintaan 2,65 €/m².

Tarjous (päivätty 18.11.2021) ja sen täydennys (lähetetty 1.12.2021) olivat nähtävillä kokouksessa.

Liitteissä tarjottu määräala on kuvattu sinisellä ja kaavoitettava AM-tontti vihreällä värillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Metsä- ja maanostotoimikunta toteaa, että tarjottu määräala sijaitsee erittäin hyvällä paikalla nykyisten asuntoalueiden ja asemakaavan kyljessä. Koulukeskus ja keskustan muut palvelut ovat myös lähellä. Esitys AM-tontin kaavamuutoksesta on melko hyvin kunnan maapoliittisten ohjeiden mukainen, vaikka kyseessä on kaavan muutos eikä täysin uuden kaavan laadinta.

Metsä- ja maanostotoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tarjottu noin 4,08 hehtaarin (40 800 m²) suuruinen määräala tilasta Kajaala 399-405-12-78 ostetaan hintaan 3,00 €/m². Hintaan sisältyy vanha lato sekä myyjälle jäävän, noin 5 682 m² suuruisen, AM-tontin kaavamuutoksen ja kunnallistekniikan rakentaminen.

Päätös

Metsä- ja maanostotoimikunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Lisäksi metsä- ja maanostotoimikunta totesi yksimielisesti, että tilaan Kajaala kuuluva, Rauhalantien ja Katajahaantien kulmauksessa sijaitseva, asemakaavan mukainen AO-tontti säilyy maanomistajalla itsellään, eikä sille ole tarvetta tehdä kaavamuutosta.

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Kaupan kohteena olevan määräalan koillispuolella on kulkenut vanha lakannut yhteinen tiealue noin 300 metrin matkalla (pinta-ala noin 1400 m2), jonka Maanmittauslaitos on liittänyt toimituksellaan helmikuussa 2022 kantakiinteistöön Kajaala 399-405-12-78. Kyseinen vanha lakannut yhteinen tiealue on osa Papinlundantien katualuetta. Vanha lakannut yhteinen tie siirtyy korvauksetta Laihian kunnan omistukseen kaupanteon yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan toteutettavan katualueen haltuunoton yhteydessä toimintatapa olisi sama. 

Tilaan kuuluva,​ Rauhalantien ja Katajahaantien kulmauksessa sijaitseva,​ asemakaavan mukainen AO-​tontti säilyy maanomistajalla itsellään,​ eikä sille ole tarvetta tehdä kaavamuutosta.

Maanomistajan valtuuttama edustaja on osaltaan hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että noin 4,​22 hehtaarin (42 200 m²) suuruinen määräala tilasta Kajaala 399-​405-​12-​78 ostetaan hintaan 122.400 euroa. Hintaan sisältyy purkukuntoinen lato sekä myyjälle jäävän,​ noin 5 682 m²:n suuruisen,​ AM-​tontin kaavamuutos ja kunnallistekniikan rakentaminen.

Kunnanhallitus päättää todeta, että kaavaprosessin osalta maanomistajan ja Laihian kunnan välille laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa maanomistaja määrittelee tavoitteensa kaavamuutokselle.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi kauppakirjan liitteen mukaisena.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että noin 4,​22 hehtaarin (42 200 m²) suuruinen määräala tilasta Kajaala 399-​405-​12-​78 ostetaan hintaan 122.400 euroa. Hintaan sisältyy purkukuntoinen lato. 

Kunnanhallitus päättää todeta, että Laihian kunta sitoutuu myyjälle jäävän,​ noin 5 682 m²:n suuruisen,​ AM-​tontin kaavamuutokseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaavaprosessin osalta maanomistajan ja Laihian kunnan välille laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa maanomistaja määrittelee tavoitteensa kaavamuutokselle.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi kauppakirjan liitteen mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Muutettu kauppakirja vaihdetaan pöytäkirjaan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi