Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Maanmyyntitarjous / määräala tilasta Suomela (399-401-11-24)

LAIDno-2022-185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut sähköpostitse maanmyyntitarjous (päivätty 18.2.2022) koskien määräalaa tilasta Suomela 399-401-11-24. Määräala sijaitsee Rudontien varressa sen eteläpuolella noin 500 metriä Hulmin asuntoalueesta Vaasan suuntaan. Luoma halkaisee alueen pohjois-etelä –suuntaisesti. Määräalan pinta-ala on noin 9,49 ha ja se on kokonaan viljelysmaata.

Määräalan länsiraja kulkee keskellä Nurmelan yksityistietä. Kiinteistörekisteriotteessa on tähän liittyvä tieoikeusmerkintä, jossa tila Suomela 399-401-11-24 on rasitettuna. Lisäksi tarjottuun määräalaan kohdistuu maantien (Rudontien) suoja-alue, joka ulottuu 20 metriä tien keskilinjasta määräalan suuntaan.

Tarjottu määräala ei sijaitse asemakaava-alueella. Lähin asemakaava-alue sijaitsee Hulmilla. Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavassa määräala on MT-1 –aluetta (Maatalousalue). Merkinnällä on osoitettu laajat, maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Alueet tulee pyrkiä säilyttämään avoimena ja maatalouskäytössä. Yleiskaava on tällä hetkellä päivitystyön alla.

Alueella on meneillään tiehankesuunnittelu välillä Helsingy-Maunula. Yleissuunnitteluun valittavaa vaihtoehtoa ei ole vielä valittu, vaan tarkasteltavana on tällä hetkellä useampi eri vaihtoehto. Lähin linjausvaihtoehto nelikaistaisesta valtatiestä kulkisi noin 450 metrin etäisyydellä määräalasta sen eteläpuolelta.

Tarjouksessa pyyntihinnaksi on esitetty 2,50 €/m2. Laihian kunta on ostanut peltomaata Maunulasta vuonna 2014 hintaan 2,17 €/m2 (9,9 ha) ja 2,10 €/m2 (4,8 ha). Kyseisiä maita hyödynnettiin VT18-hankkeen yhteydessä tehdyssä hankeuusjaossa, ja osasta alueesta muodostui kunnalle teollisuusaluetta Teollisuustien varteen. Alueella on viimeisen vuosikymmenen aikana toteutunut todella vähän viljelysmaan kauppoja. Toteutuneet kauppahinnat ovat olleet noin 0,91–1,50 €/m2.

Tarjous (päivätty 18.2.2022) oli nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Metsä- ja maanostotoimikunta toteaa, että tarjotusta määräalasta olisi hyötyä lähinnä vaihtomaana tai maavarantona esimerkiksi tilusjärjestelyhankkeen yhteydessä. Vaihtomaan tarpeellisuus on kuitenkin tällä hetkellä epävarma esimerkiksi Hulmin alueella hyödynnettäväksi. Lisäksi Helsingby-Laihia -tiehankkeen osalta suunnittelu on kovasti kesken, joten tämäkin aiheuttaa epävarmuustekijöitä.

Metsä- ja maanostotoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tarjottua määräalaa tilasta Suomela 399-401-11-24 ei tässä vaiheessa hankita kunnan omistukseen.

Päätös

Metsä- ja maanostotoimikunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Tarjous (päivätty 18.2.2022) oli nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Asemakaavaote, ilmakuva

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää metsä- ja maanostotoimikunnan esityksen mukaisesti,​ että määräalaa tilasta Suomela 399-​401-​11-​24 ei tässä vaiheessa hankita kunnan omistukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00