Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö

LAIDno-2017-644

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan luottamushenkilöiden voimassaoleva palkkiosääntö on vuodelta 2018. Kunnan organisaatioon tulleiden muutosten ja säännön kokonaisvaltaisen päivitystarpeen vuoksi palkkiosäännön päivitystyö on aloitettu kunnan hallintopalveluissa sekä johtoryhmässä. Lisäksi Laihian nuorisovaltuusto on syyskuussa 2021 jättänyt kunnanhallitukselle esityksen palkkiosäännön tarkistamisesta. Nuorisovaltuusto esittää, että palkkiosääntöä tarkistetaan vaikuttamistoimielinten ja niille määriteltyjen palkkiollisten kokousmäärien osalta. Kyseinen esitys on otettu huomioon säännön päivitystyössä.

Merkittävin päivitettävä asia palkkiosääntöön on kunnan uusi toimielinmalli, joka otettiin käyttöön nykyisen valtuustokauden alkaessa syksyllä 2021. Lisäksi palkkiosääntöä on kokonaisuudessaan selkeytetty ja ajantasaistettu. Sekä kokouspalkkioita että puheenjohtajien vuosipalkkioita esitetään nostettavaksi. Erillisestä pöytäkirjantarkastuspalkkiosta esitetään luovuttavan, sillä kunnassa on käytössä sähköinen kokous- ja tarkastuskäytäntö. Palkkiosääntöön on täsmennetty palkkion maksamisen edellytyksiä sekä lisätty korvaus tietokoneen ja internetyhteyden käytöstä. Matkakustannusten korvauksiin esitetään kilometrirajaa. (Vastaava raja maksuttomassa koulukuljetuksessa.)

Kokouspalkkiot vaihtelevat kunnittain ja alueen saman kokoluokan kuntiin verrattuna Laihian nykyinen palkkiotaso on samalla tasolla tai hieman alle verrokkien. Kuntaliitto on selvittänyt julkaisussaan 4/2018 kuntien luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten suuruutta vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella. 5 001–10 000 asukkaan kunnissa valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on keskimäärin 74 euroa (puheenjohtaja 106 euroa) ja vaihteluväli on 32–170 euroa (48–240 euroa). Vuosipalkkiot vaihtelevat myös kunnittain. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 947 euroa (vaihteluväli 520–19 200 euroa), valtuuston puheejohtajan noin 600 euroa vähemmän. Toimialalautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkion suuruus on keskimäärin 1 049 euroa (vaihteluväli 100–11 400 euroa).

Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan KVTES:n mukainen kertakorvauspalkkio toimielimen kokoukseen osallistumisesta. Kertakorvauspalkkiot ovat luottamushenkilöiden kokospalkkiosäännön suuruiset.

Päivitetyt ja muutetut tekstikohdat löytyvät dokumentista punaisella fontilla, vanha poistettava teksti on yliviivattuna. Hyväksyttyyn palkkiosääntöön vanhat tekstit ja erikoismuotoilut tullaan poistamaan.

Oheismateriaali: Nuvan esitys palkkiosäännön tarkistamisesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen mukaisena siten, että sääntöä noudatetaan 1.8.2022 alkaen maksettavista palkkioista ja korvauksista.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Tiina Friman esitti jäsen Teemu Knuutin kannattamana, että palkkiosääntöön lisätään seuraava lause:  "Tulorekisteristä otetaan automaattisesti luottamushenkilöiden veroprosentit palkkioita maksettaessa ellei henkilö ole toisin ilmoittanut.".

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä vastustaako joku tehtyä ehdotusta. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen siten muutettuna, että palkkiosäännön §:ään 14 lisätään lause "Tulorekisteristä otetaan automaattisesti luottamushenkilöiden veroprosentit palkkioita maksettaessa ellei henkilö ole toisin ilmoittanut.".

Muutettu palkkiosääntö kunnanhallituksen hyväksymässä muodossa liitetään pöytäkirjaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi