Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muutos

LAIDno-2022-272

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Henkilöstöpäällikön virka on ollut täyttämättä viranhaltijan virkavapauden ajan 9.8.2021–8.2.2022 sekä hänen irtisanoutumisen jälkeen 9.2.2022 alkaen.

Kunnanhallituksen 31.1.2022 § 19 asettama parlamentaarinen työryhmä on tarkastellut osana työtään kyseisen viran jatkoa. Työryhmän mukaan henkilöstöpäällikön virka tulisi muuttaa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viraksi. Työryhmän mukaan tämä varmistaisi edelleen laajemman hallinnollisen osaamisen sen jälkeen, kun konsulttisopimus Natur Effect Oy:n kanssa päättyy vuoden 2022 lopussa.

Henkilöstöasioiden hoito, kuten henkilökunnan rekrytointi, työsuhde- ja palkka-asiat, yhteistyö työterveyden kanssa, henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja positiivisen työilmapiirin luominen, kuuluvat edelleen virkaan keskeisinä elementteinä.

Valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää (hallintosääntö § 25).

Kunnanhallitus on 9.9.2019 § 202 päättänyt perustaa henkilöstöpäällikön viran ja että viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus kunnallisen hallinnon, mukaan luettuna henkilöstöhallinnon, tehtävistä. Viran kelpoisuusvaatimuksiin ei esitetä muutoksia.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään tarvittaessa virkaa perustettaessa. Se, joka päättää viran kelpoisuudesta, voi myös muuttaa kelpoisuusvaatimuksia. (Hallintosääntö § 27)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virkanimike muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Kunnanhallitus päättää todeta, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus kunnallisen hallinnon, mukaan luettuna henkilöstöhallinnon, tehtävistä.

Kunnanhallitus päättää antaa hallintosääntöjaostolle tehtäväksi valmistella tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virkanimike muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Keskustelun aikana jäsen Antti Tuomela ehdotti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että viran kelpoisuusvaatimuksia muutetaan siten, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus hallinnon tehtävistä. Eduksi katsotaan henkilöstö- ja kunnallishallinnon kokemus.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsenistä tehtyä esitystä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus hallinnon tehtävistä. Eduksi katsotaan henkilöstö- ja kunnallishallinnon kokemus.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa hallintosääntöjaostolle tehtäväksi valmistella tarvittavat muutokset hallintosääntöön.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi