Kunnanhallitus, kokous 2.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Edustajan ja varaedustajan valinta Vaasan rakennus- ja ympäristölautakuntaan

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnanvaltuusto osaltaan hyväksyi 15.11.2021 § 88 sopimuksen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnasta ja yhteistoiminta-alueesta Vaasan kaupungin kanssa. Sopimus on allekirjoitettu.

Sopimukseen on kirjattu muun muassa:
Laihian kunnan alueella rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaan kuuluu ympäristöterveydenhuolto. Eläinlääkintähuollon toimipiste sijaitsee Laihialla.
Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Laihian kunnalla ei ole edustusta lautakunnassa.
Laihian kunnalla on oikeus lähettää edustaja Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksiin, kun se käsittelee ympäristöterveydenhuoltoon liittyviä asioita. Laihian kunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Oheismateriaali: Sopimus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita edustajan ja varaedustajan Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksiin, kun se käsittelee ympäristöterveydenhuoltoon liittyviä asioita, toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Teemu Knuutti esitti varsinaiseksi edustajaksi Juhana Hilmolaa.
Jäsen Antti Tuomela esitti varaedustajaksi Sauli Tuomelaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä voidaanko esitetyt henkilöt valita kunnan edustajiksi.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksiin (ympäristöterveydenhuollon asiat) edustajaksi Juhana Hilmolan ja varaedustajaksi Sauli Tuomelan toimikaudeksi 2021-2025.

 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00