Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ylitykset ja alitus

LAIDno-2020-297

Kuvaus

Kuntalain 110 § todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnan talousarviokirjassa sanotaan, että tehtäväalueiden sitovuustaso on toimintakate. Tavoite on, että tilivuotta koskevat määrärahojen korotusesitykset käsitellään tilivuoden aikana. Muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Määrärahaylityksiä voidaan käsitellä valtuustossa myös ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion. Tämän lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt käyttötalouteen muutoksia kokouksessaan 14.12.2020 sekä määrärahan ylityksen ja alituksen 22.3.2021.

Määrärahan ylityksiä tai alituksia (toimintakate) vuoden 2020 tilinpäätöksessä on:

Tehtäväalue Talousarvio  Tilinpäätös Ylitys
Sosiaalitoimi -4 857 599 -5 482 711 625 112 €
Avopalvelut -5 779 723 -5 639 547 140 176 €
Varhaiskasvatus -3 454 921 -3 536 338   81 417 €
       
      Alitus
Vesihuoltolaitos 445 688 248 806 196 882 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että määrärahojen ylitykset ja alitus vuoden 2020 osalta hyväksytään seuraaville tehtäväalueille:

Sosiaalitoimi +625 112 €

Avopalvelut +140 176 €

Varhaiskasvatus +81 417 €

Vesihuoltolaitos -196 882 €.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi