Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2021-74

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §)

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​ päivystysvapaat,​ ei-​harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat,​ koulutus-​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​ joista kunnanhallitus on päättänyt ettei se käytä otto-​oikeuttaan (Hallintosääntö 57 §).

Liitteenä kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot ajalta 22.4. - 19.5.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä ja toteaa,​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi