Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Vanhustyönjohtajan viran kelpoisuusehdot

LAIDno-2021-335

Valmistelija

  • Tarja Vilmunen, henkilöstöpäällikkö, tarja.vilmunen@laihia.fi

Kuvaus

Vanhainkodin johtajan virka on lakkautettu 1.1.2005 lukien ja kuntaan perustettiin 1.11.2004 alkaen vanhustyönjohtajan virka. Vanhustyönjohtajalta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää muiden kuin 33 §:ssä mainittujen virkojen perustamisesta (kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja terveys- ja hyvinvointijohtaja). Viran perustamisen yhteydessä päätetään myös viran kelpoisuusvaatimuksista. Hallintosäännön 28 §:n mukaan se, joka päättää viran kelpoisuudesta voi myös muuttaa kelpoisuusvaatimuksia.

Vanhustenhuollon asumispalvelujen muuttuessa tehtävänkuvia on muutettu ja vanhustyönjohtaja on siirtynyt asumispalveluista perusturvapalveluihin ikäihmisten sosiaalipalveluista vastaavaksi sosiaalityöntekijäksi.

Vanhustyönjohtajan viran kelpoisuusehtojen ajantasaistaminen tulee käsiteltäväksi vanhustyönjohtajan eläköitymisen ja viran auki laittamisen myötä.

Vanhustyönjohtajan nimikkeen muutos sosiaalityöntekijäksi tullaan käsittelemään henkilöstöjaostossa erillisellä päätöksellä virkanimikkeiden yhtenäistämiseksi ennen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään siirtymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää muuttaa vanhustyönjohtajan viran kelpoisuusehtoja sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 § 7 mukaiseksi sosiaalityöntekijän kelpoisuudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00