Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus henkilöstöpäällikön viranhaltijapäätökseen

LAIDno-2016-62

Valmistelija

  • Tarja Vilmunen, henkilöstöpäällikkö, tarja.vilmunen@laihia.fi

Kuvaus

Hakija on esittänyt 17.5.2021 saapuneen oikaisuvaatimuksen henkilöstöpäällikön 29.4.2021 tekemään työkokemuslisäpäätökseen. 

KVTES:n mukaan työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltija / työntekijä on ollut vähintään 5 vuotta, ja 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltija / työntekijä on ollut vähintään 10 vuotta 

1) virka- /työsuhteessa asianomaiseen kuntaan/kuntayhtymään

2 muun työntantajan palveluksessa virka- / työsuhteessa tehtävässä josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä tai 

3) yritystoiminnassa muussa kuin virka- / työsuhteisessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä, enintään yhteensä 5 vuotta. 

Olennaisen hyödyn arviointiin liittyy aina harkintaa ja se ratkaistaan tapauskohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Laihian kunnan hallintosäännön mukaan työkokemuslisistä päättää henkilöstöpäällikkö.

Riittävää ei ole pelkästään se, että aiemmista tehtävistä on hyötyä nykyisen tehtävän hoitamisessa, vaan hyödyn tulee olla olennainen. Se, millainen rajanveto hyödyllisen työnteon ja sellaisen työnteon, jolla katsotaan olevan olennainen hyöty nykyiseen tehtävään on kunkin työnantajan harkinnassa. Laihian kunnassa olennainen hyöty on katsottu syntyvän samanlaisesta työstä kuin henkilö tekee kunnassa. Työnantajan tulee noudattaa yhtenäistä käytäntöä samankaltaisissa tapauksissa. Tässä tapauksessa päätös on tehty tämän linjauksen mukaisesti ja kokemuslisään oikeuttavaan aikaan ei ole luettu hyväksi oikaisuvaatimuksessa esitettyä työkokemusta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän esimiehien kanssa on keskusteltu nykyisen tehtävän työnkuvasta ja pyydetty hakijalta lisäselvitystä päätöksentekoa varten. Hakija on toimittanut työtodistukset tehtävistään (hoitaja) ennen päätöksentekoa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän kanssa on keskusteltu päätöksenteon perusteista päätöksenteon jälkeen. 

Hakijan työtodistukset olivat esillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Oikaisuvaatimus ja viranhaltijapäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen kuvaustekstissä mainituilla perusteilla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutoksesta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi