Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Laihian Keskustan ja KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusten perhehoidon järjestämisestä Laihialla

LAIDno-2018-329

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 24.9.2012, § 86/5 / Laihian Keskustan ja KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusten perhehoidon järjestämisestä Laihialla

Valtuutettu Minna Viero jätti 24.09.2012 päivätyn Laihian Keskustan ja KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jossa todetaan, että perhehoidolla tarkoitetaan tilannetta, kun yksityishenkilö ottaa kotiinsa esim. vanhuksia ja tarjoaa kodissaan asumista ja hoivapalvelua.

Valtuustoaloitteessa pyydetään selvittämään, onko Laihian kunnassa kiinnostuneita tällaisen yritystoiminnan aloittamiseksi. Perhehoitajana työskentely soveltuu hyvin esim. hoidon ammattilaisille.

Valtuustoaloite liitteenä 86/5.

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

______________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 22.10.2012, § 350 / Laihian Keskustan ja KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusten perhehoidon järjestämisestä Laihialla

Esittelijän ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa kuntalaisaloitteen perusturvaosastolle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

______________________________________________________________________

Perusturvalautakunta, 21.1.2014, § 15 / Vuosina 2012-2013 tehdyt valtuustoaloitteet

2012-00245 Laihian Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusten perhehoidon järjestämisestä Laihialla

2013-00054 Valtuutettu Raimo O. Kinnarin valtuustoaloite kotisairaanhoidon/kotipalvelun tilojen kartoituksesta ja ns. Vuokon keittiön tilojen muuttamisesta toimistokäyttöön

2013-00206 Laihian kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite terveydenhuollosta

Edellä mainitut valtuustoaloitteet koskevat tärkeitä perusturvan toimintaan ja asiakasryhmien palveluihin liittyviä asiakokonaisuuksia, kaikkia kuntalaisia palvelevan terveydenhuollon järjestämistä ja kodinomaista ikääntyneiden perhehoitovaihtoehtoa sekä tarkoituksenmukaisten tilojen saamista toiminnan sujuvuuden lisäämiseksi. Jokaisen aloitteen osalta käsittely on kesken. Vuoden 2014 aikana työstetään sosiaalipalveluiden siirto Vaasan kaupungin tuottamaksi perusterveydenhuollon tavoin. Yhteistyö on alkanut ja tehtäväkokonaisuuksia varten on nimetty ja osin nimetään työryhmät, joiden tehtävänä on varmistaa lähipalvelut ja optimaaliset toimintakäytännöt ennen toiminnan siirtymistä Vaasan tuottamaksi.

Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa yllä olevaan perustuen valtuustoaloitteiden käsittelyn olevan kesken ja esittää tämän tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

__________________________________________________________________________

Perusturvalautakunta, 3.3.2015, § 22 / Vuosina 2012-2013 tehdyt valtuustoaloitteet

Vanhusten perhehoidon järjestäminen

Keskustan ja KD:n yhteinen valtuustoaloite koskee vanhusten perhehoidon järjestämistä Laihialla. Tällä hetkellä Laihialla on vanhusten tehostetun asumispalvelun paikkoja 66 Toiska-kodissa, lisäksi kunnan toiminnaksi palvelutuotannon osalta siirtyneellä Mikintuvalla on ryhmäkodin ja palvelukeskuksen yksiköissä yhteensä 25 + 18 paikkaa. Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen mukaisesti Laihialla tulisi olla tehostetun asumispalvelun paikkoja 5-6 %:lle yli 75-vuotiaista, joten palvelurakennetta on tarpeen kehittää hoiva-asumisen lisäämisen sijaan. Palvelutuotannon siirtyminen, pienkoti Kaarisillan lopettaminen, Toiskan remonttivaiheen valmistuminen sekä kotipalvelun kehittäminen ovat vieneet resurssit, joten aloitetta ei ole ehditty käsitellä riittävässä laajuudessa. Aloite on kunnan palvelurakenteen avopalvelupainotuksen mukainen ja valmisteluvaiheessa.

Kotipalvelun/ kotisairaanhoidon tilojen kartoitus ja ns. Vuokon keittiön toimistokäyttö

Kotipalvelun/ kotisairaanhoidon tilojen suunnittelu odottaa valtakunnallisen soteuudistuksen mukanaan tuomia toiminnan muutos- ja uudistamistarpeita, joten tässä vaiheessa suunnittelua ei ole syytä käynnistää.
Ns. Vuokon keittiön tilat on otettu monipuoliseen ryhmäkäyttöön. Tilassa toimivat tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan kurssit, perhetyön vanhempainryhmät ja suunnitteilla on käynnistää eläkeläisjärjestöjen ja muiden toimijoiden vetämänä ikäihmisten yhteinen Olotila-toiminta, viikottainen tapaamismahdollisuus, jossa vetovastuu vuorottelee ja joka on avoin jokaiselle ikääntyneelle yhdessäolon ja ”kyläilyn” mahdollistamiseksi. Lisäksi tilaa on tarkoitus käyttää muiden käynnistettävien ryhmien pitopaikkana. Tila on esteetön ja keskeisellä paikalla, joten perusturvan työntekijöiden ohella kuntalaiset hyötyvät laajamittaisesti tilan monista käyttömahdollisuuksista. Toimistokäyttöä ei tilaan voi tässä vaiheessa lisätä.

Ehdotus:
Valtuustoaloite Vanhusten perhehoidon järjestämisestä/ Keskusta ja Kristillisdemokraatit on valmisteluvaiheessa.
Raimo O Kinnarin valtuustoaloite Kotipalvelun/ kotisairaanhoidon tilojen kartoitus ja ns. Vuokon keittiön toimistokäyttö on loppuun käsitelty.

Perusturvalautakunta esittää yllä olevan selvitykseksi tehtyihin valtuustoaloitteisiin ja esittää tämän tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

___________________________________________________________________

Perusturvalautakunta, 21.4.2021, § 36

Vanhusten perhehoito on kotihoidon ja ympärivuorokautisen laitoshoidon välimuoto. Hoito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Ammatillista perhehoitoa annetaan ammatillisessa perhekodissa, jolla on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen lupa.

Perhehoidossa iäkäs ihminen voi olla osa perheyhteisöä, elää tavallista perheen arkea ja kokea olonsa turvalliseksi.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista perhehoitoa tai osavuorokautista perhehoitoa.

Jatkuvassa perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan järjestelyissä. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös tilanteisiin, joissa ikäihminen tarvitsee tukea kuntoutumiseen sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.

Osavuorokautinen perhehoito voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista.

Iäkkäiden perhehoito Suomen kunnissa on vielä vähäistä. Vajaa puolet kunnista järjesti perhehoitoa vuonna 2017. Suomessa oli (12/2020) noin 300 iäkkäiden päätoimista perhehoitajaa ja perhehoidossa on noin 1400 iäkästä ihmistä, joista 75 prosenttia on lyhytaikaisessa tai osavuorokautisessa hoidossa. (https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/omaishoito-ja-perhehoito#Perhehoito)

Laihian kunnassa ei ole ollut kysyntää vanhusten perhehoidosta. Laihian kunnassa on pitkän aikaa tuettu omaishoitoa mm. hyväksymällä omaishoidon määrärahojen ylitys. Lisäksi on otettu käyttöön erilaisia palveluseteleitä omaishoitajan vapaan järjestämiseksi ja omaishoidon toteutumisen tukemiseksi. Vanhusten kotona asumisen tukemiseksi on edellisten vuosien aikana resursoitu kotihoitoon ja varmistettu riittävä kotiin vietävien palvelujen määrä ja laatu.

Ikäihmisten palvelujen järjestämisen ja palvelumallien laajentamisen osalta perhehoitoa ei ole kysyntään nähden katsottu tarpeelliseksi kehittää Laihian kunnassa. Mikäli perhehoidon palveluja tullaan tarvitsemaan kunta voi tehdä sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa, samoin kuin muiden palvelumuotojen osalta, mikäli kunnassa ei kyseistä palvelua ole omana tuotantona.

Ikäihmisetn perhehoidon järjestäminen kunnassa edellyttäisi perhehoitajien ennakkovalmennusta sekä toimintaa ohjaavan sääntökirjan laatimisen. Ikäihmisten perhehoitoa järjestäneet kunnat ovat kohdanneet haasteita löytää perhehoitajia, jotka valmennuksen jälkeen aloittavat perhehoitajana sekä asiakkaiden ennakkoluuloja perhehoitoa kohtaan, jolloin kyseisen palvelun tarjoaminen on ollut haastellista. Perhehoidon järjestämisen aloitteen tulisi tulla asiakkaalta.

Tulevaisuudessa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän vastatessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja valtakunnallisen tavoitteen toteutuessa perhehoidon kymmenkertaisesta kasvusta nykyiseen määrään sekä väestön ikääntyessä, saattaa mahdollistua ikäihmisten palvelumallien laajentuminen myös perhehoitoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anneli Riski, johtava sosiaalityöntekijä, anneli.riski@laihia.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi