Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 LISÄPYKÄLÄ: Vaasan sairaanhoitopiiri pyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmien tietojen siirtämiseen (lisäpykälä)

LAIDno-2021-347

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Vuonna 2018 Vaasan sairaanhoitopiiri sai osana sote-suunnittelutyötä kunnilta luvan siirtää kuntien sosiaali- ja terveystiedot Neotiden tietovarastoon. Toisiolaki, joka tuli voimaan vuonna 2020, asettaa kuitenkin vaatimuksia tietoarkkitehtuurin ja tietojen käytön suhteen. Nämä vaatimukset otetaan huomioon Rakenneuudistushankkeen tietojohtamis –projektissa (tijo). Vuonna 2020 sairaanhoitopiirille myönnettiin valtionavustusta sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun. Rakenneuudistushankkeen tijo-projekti valmistelee Pohjanmaan Hyvinvointialueelle tietojohtamisen ratkaisua, jonka tarkoituksena on parantaa koko tulevan kuntayhtymän tiedolla johtamista.

Sairaanhoitopiiri pyytää jokaiselta alueen kunnalta lupaa saada siirtää asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä muiden järjestelmien tietoja Pohjanmaan Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen alustaan. Ensimmäisessä vaiheessa tietojen käyttötarkoitus tulee olemaan toissijaisen käytön lain § 41 mukainen tiedolla johtaminen, myöhemmässä vaiheessa myös muut sote-tietojen toissijaisen käytön käyttötarkoitukset.

Alustassa tietosuojasta ja –turvasta on huolehdittu jo arkkitehtuurisuunnittelusta lähtien. Ratkaisu rakennetaan noudattaen DifiFinlandin kansallista tietojohtamisen Virta-arkkitehtuuria, joka ottaa huomioon henkilötietojen tietosuojan sekä sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön lain.

Kuntien sosiaali- ja terveystiedot tallennetaan sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen tietovarastoon tietojohtamisen tarkoituksessa että ERVA-alueen yhteiseen tietoaltaaseen, joka vastaa myös Sosiaali- ja terveysministeriön ajatusta ERVA-tasoisista tietoaltaista.

Suuntaviivat kunnille lähetettyyn lupapyyntöön:

  1. Hyvinvointikuntayhtymä pyytää kunnilta lupaa saada siirtää kuntien sosiaali- ja terveystietoja Pohjanmaan hyvinvointialueen tietovarastoon sekä ERVA-alueen yhteiseen tietoaltaaseen.
  2. Ensimmäisessä vaiheessa käyttötarkoitus tulee olemaan toissijaisen käytön lain § 41 mukainen tiedolla johtaminen, myöhemmässä vaiheessa myös muut sote-tietojen toissijaisen käytön käyttötarkoitukset. Vuoden 2021 aikana toteutaan tietojen siirto sekä rakennetaan tälle joukolle tietotuotteita. Tietotuotteet otetaan käyttöön Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän käynnistymisen yhteydessä 1.1.2022. Sitä ennen tietoja näytetään vain anonymisoidusti niille henkilöille, jotka saavat niitä nähdä huomioiden rekisteripitäjyyden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen esittämät suuntaviivat ja antaa luvan siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmien tietoja Pohjanmaan Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen alustaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00