Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kauppakeskusalueella korttelissa 41

LAIDno-2020-341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Kirkonseudun asemakaavan korttelia 41, osaa Faaringintien ja Kauppatien katualuetta sekä VT3:n suunnasta tulevaa yleisen tien aluetta. Suunnittelualue on kooltaan noin 2,5 ha ja se sijaitsee Laihian keskustan länsipuolella VT3:n ja Faaringintien välisellä alueella. Suurin osa alueesta on yksityisen omistuksessa, jonka kanssa on myös tehty kaavoituksen käynnistämissopimus. Yksityisen omistamalla alueella on vanha maatilan pihapiiri sekä peltoa.

Vain pienellä osalla alueen kaakkoiskulmassa on vuonna 1993 hyväksytty asemakaava, jossa kaavamerkintä on katualue. Suunnittelualue rajautuu lisäksi kunnanvaltuuston vuonna 2017 hyväksymään VT 18 asemakaavan muutokseen ja laajennuksen, joka ei ole vielä lainvoimainen. Kyseinen kaava odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valitusasiasta. Nyt toteutettavassa kaavahankkeessa huomioidaan VT 18 asemakaavaehdotuksessa esitetyt tie- ja katulinjaukset, jotka on jo toteutettu.

Kunnanvaltuuston 16.2.2015 hyväksymässä ja 12.12.2016 voimaan tulleessa Laihian Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin uutena keskustatoimintojen alueena (C). Alueen länsiosa sijoittuu vähäiseltä osin maatalousalueelle (MT). VT 3 on yleiskaavassa osoitettu ohjeellisena uutena väylänä tai muuna ajoyhteytenä ja sen varteen on merkitty uusi kevyen liikenteen reitti sekä melualue. Alue sisältyy lisäksi maakuntakaavan mukaiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Laihianjoen maisema-alueeseen (ma).

Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa alue liike- ja toimistorakentamiseen. Kaavaluonnos on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman mahdollistavaksi. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-2). Alueelle saa lisäksi sijoittaa toimistotiloja sekä paljon tilaa vaativan kaupan tiloja. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee myös Faaringintien katualuetta sekä yleisen tien aluetta (LT).

Suunnittelutyön yhteydessä alueesta on laadittu liikenneselvitys ja hulevesiselvitys. Faaringintien katualueen leveydessä on varauduttu siihen, että nykyisen tien pohjoispuolelle mahtuu uusi kevyen liikenteen väylä. Faaringintien ja Kauppatien risteysalueella on tie- ja katualue rajattu siten, että risteykseen mahtuu rakentamaan liikenneympyrän. Tämä on liikenneselvityksen mukaan tarpeen, mikäli KM-2 –tontti rakentuu ja sen myötä liikenne alueella lisääntyy.

Kuntalain 29 §:n 1 mom. mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n 3 mom. mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

Laihian kunnassa lakimääräistä kuulemista on täydennetty siten, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan vireilletulosta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja -laajennuksen käynnistämisestä kauppakeskusalueella korttelissa 41.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavaluonnoksen (päivätty 2.6.2020) ja asettaa sen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 2.6.2020) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Lisäksi suunnittelualueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan luonnosvaiheesta.

Kunnanhallitus päättää pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Museovirasto
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto / terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Asemakaavaluonnos on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 25.6.-5.7.2020 ja 3.-28.8.2020.

Kaavaluonnoksesta saatiin kahdeksan lausuntoa seuraavasti:
Elisa Oyj 24.6.2020
Etelä-​Pohjanmaan ELY-​keskus 28.8.2020
Laihian kunta,​ rakennus-​ ja ympäristölautakunta 18.8.2020 § 45
Laihian kunta,​ tekninen lautakunta 12.8.2020 § 52
Pohjanmaan museo 3.9.2020
Pohjanmaan pelastuslaitos 11.8.2020
Vaasan kaupunki,​ ympäristöosasto / terveysvalvonta 25.6.2020
Vaasan Sähköverkko Oy 5.9.2020.

Telia Oyj ilmoitti 24.6.2020, ettei sillä ole infraa ko. alueella.
Museovirasto kommentoi 26.6.2020, että se on ohjannut lausuntopyynnön antamisen Pohjanmaan museolle (alueellinen vastuumuseo).
Pohjanmaan liitto ilmoitti 24.8.2020, ettei se anna lausuntoa.

Määräaikaan mennessä jätettiin yksi mielipide (yksityishenkilö).

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 19-21.

Saatujen lausuntojen ja mielipiteen pohjalta kaava-​aineistoa on muokattu mm. seuraavien kohtien osalta:

 • Liikenneselvityksen osalta on tehty lisäselvityksiä, mutta päivitetty versio saadaan viimeisteltyä vasta hyväksymiskäsittelyä varten. Kaavaselostukseen on siksi jo tässä vaiheessa tuotu oleelliset uudet tiedot liikenneselvityksestä. Myös vastineissa on otettu kantaa uusien tietojen pohjalta.
 • Hulevesiselvitystä on tarkennettu ja kaavakartalle on sen pohjalta on lisätty kaksi ohjeellista hulevesijärjestelmälle varattua aluetta (hule1).
 • Alueella sijaitsevasta vanhasta pihapiiristä ja sen rakennuksista on tehty kohdeinventointi.
 • KM2–tontin pohjois- ja itärajaa on muokattu valmisteilla olevan VT18-maantietoimituksen suunnitelmien mukaiseksi.
 • Kaava-alueen rajausta on laajennettu alueen itäosassa koskemaan suurempaa osaa LT-aluetta verrattuna luonnosvaiheen kaavakarttaan.
 • Asemakaavamääräyksiin on tehty tarkennuksia ja lisätty rakennustapaan liittyviä määräyksiä.
 • Faaringintietä on tontin keskivaiheilta viistetty hieman pohjoisemmaksi, jolloin katualuetta on saatu vietyä hieman kauemmas vieressä kasvavasta isosta kuusesta.
 • Faaringintien katualueen leveyttä on tarkistettu liikenneselvitystä varten laaditun poikkileikkaustarkastelun jälkeen.
 • KM2–tontin eteläreunalle on lisätty liittymäkieltoalue.
 • KM2–tontin eteläreunalle on lisätty määräys istutettavasta puurivistä ja istutettavaa alueen osaa on levennetty.
 • Kaavaselostukseen on täydennetty vaikutusten arviointia koskien Laihianjoen kulttuurimaiseman ja Faaringintien varressa kasvavan ison kuusen osalta.

 

Oheismateriaali: Kohdeinventointi, Kauppatie 30 (pvm. 190321)

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet lausunnot, ilmoitukset ja mielipiteen tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen (pvm. 19.3.2021) virallisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan ehdotusvaiheesta.

Kunnanhallitus päättää pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
-​ Elisa Oyj
-​ Etelä-​Pohjanmaan ELY-​keskus
-​ Laihian kunta,​ rakennus-​ ja ympäristölautakunta
-​ Laihian kunta,​ tekninen lautakunta
-​ Pohjanmaan liitto
-​ Pohjanmaan museo
-​ Pohjanmaan pelastuslaitos
-​ Vaasan kaupunki,​ ympäristöosasto / terveysvalvonta
-​ Vaasan Sähköverkko Oy
-​ Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että tekninen johtaja Jari Mansikka-aho saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 72-74 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

 • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Asemakaavaehdotus on pidetty MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä ajalla 8.4.- 9.5.2021.

Kaavaehdotuksesta saatiin yhdeksän lausuntoa seuraavasti:
Elisa Oyj 7.4.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2021
Laihian kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta 17.5.2021 § 30
Laihian kunta, tekninen lautakunta 12.5.2021 § 37
Pohjanmaan liitto 4.5.2021
Pohjanmaan museo 11.5.2021
Pohjanmaan pelastuslaitos 4.5.2021
Vaasan kaupunki, ympäristöosasto / terveysvalvonta 19.4.2021
Vaasan Sähköverkko Oy 7.4.2021.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Faaringintien ja Kauppatien risteykseen ei ole vielä liiketontin rakentumisen yhteydessä tarvetta toteuttaa liikenneympyrää. Ympyrä on tarpeen toteuttaa vasta sitten, jos alueelle toteutuu enemmän maankäyttöä liiketontin lisäksi. Hulevesiselvitykseen on korjattu viivytystarvetta koskeva lukema ELY:n lausunnon pohjalta. Lisäksi kaavakartalle on tarkennettu hulevesiä koskevaa määräystä siten, että rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesisuunnitelma.

Pohjanmaan museo esittää lausunnossaan, että kaavoitettavalla alueella sijaitseva vanha pihapiiri säilytettäisiin osana Laihian laajentuvaa liikekeskustaa. Maanmittausinsinööri Anna Annila on keskustellut asiasta tarkemmin Pohjanmaan museon edustajan kanssa. Annila esitti, että kaava-aineistoon lisätään selventävää tekstiä siitä, että kaava ei kuitenkaan estä rakennusten kunnostamista ja säilyttämistä. Tämä esitys sopi Pohjanmaan museolle ja tarkentavaa tekstiä löytyy sivuilta 23 ja 25. Pohjanmaan museo totesi myös lausunnossaan, että maisemallisia ja kyläkuvallisia vaikutuksia tulisi arvioida myös Laihianjoen ja keskustan suunnasta, ja että kaavan mahdollistama 20 metriä korkea mainostorni on melko tarpeeton. Tämän johdosta kaavakartan määräys mainostornin maksimikorkeudesta on tiputettu 15 metriin.

Kaavaselostuksen sivulle 11 on lisätty tietoa yleiskaavan kerrostaloselvityksestä, mikä osaltaan pohjustaa Pohjanmaan museolle annettua vastinetta.

Kaavaan tehdyt tarkistukset ovat luonteeltaan vähäisiä teknisiä tarkistuksia, joten kaavaa ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Laihian kunta tiedottaa kaavamääräysten tarkistamisesta kiinteistönomistajaa.

Oheismateriaali: Kohdeinventointi, Kauppatie 30 (pvm. 190321)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kauppakeskusalueella korttelissa 41 hyväksytään liitteenä olevien asemakaavaehdotuksen (päivätty 19.3.2021, tarkistukset KH 24.5.2021) ja kaavaselostuksen (päivätty 19.3.2021, tarkistukset KH 24.5.2021) mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi