Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Henkilöstöjärjestöjen ehdotus / kesälomarahan 2021 maksukuukauden muutoskokeilu

LAIDno-2019-601

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kotihoidon 19 työntekijää on lähettänyt kuntaan anomuksen kesälomarahojen maksamisesta siinä kuussa, kun kesäloma on tai lomarahan maksamisesta kaikille kesäkuussa.

JHL:n, JUKO:n ja Jyty:n luottamusmiehet ovat anomuksen seurauksena tehneet aloitteen paikallisen sopimuksen tekemisestä siten, että lomaraha maksettaisiin kesäkuussa.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus § 19: Lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Jos palvelussuhde päättyy ennen elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä. Laihian kunnassa lomaraha maksetaan kaikille heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Työehtosopimuksen mukaan lomarahan suuruus määräytyy lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Laskentaperusteena on viranhaltijalle/työntekijälle heinäkuulta tosiasiallisesti maksettu varsinainen kuukausipalkka. Mikäli viranhaltija/työntekijä on esimerkiksi hoitanut osan heinäkuuta omaa virkaansa/työtään ja osan heinäkuuta yksinomaan muuta virkaa/työtä ja tämän vuoksi heinäkuulta hänelle on maksettu kahdenlaista palkkaa, lomaraha lasketaan kummankin tehtävän hoitamisesta heinäkuulta maksetun yhteenlasketun varsinaisen palkan perusteella. Jos viranhaltijan/työntekijän heinäkuun palkka määräytyy osa-aikapalkkana, lomaraha lasketaan tämän osa-aikapalkan perusteella.

Heinäkuun palkanmaksun yhteydessä työnantajalla ei välttämättä ole tietoa kaikkien työntekijöiden heinäkuun virka/työsuhteen ja palkanmaksun määrästä. Jos lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, saattaisi se aiheuttaa lomarahamaksun korjaamista myöhemmässä vaiheessa. Ulkoistetun palkanlaskennan asiantuntijan mukaan ohjelmateknisesti on mahdollista muuttaa ohjelman ohjaustiedot siten, että lomarahalaskenta tapahtuu tulevan palkanmaksukuukauden perusteella. Siinä tapauksessa heinäkuun palkkaan tulevat muutokset, esim. työaikamuutokset, olisi hyvä tehdä järjestelmään jo touko-kesäkuun vaihteessa ennen lomarahojen poiminta-ajoa.

Lisäksi kunnan aiemmin nostamat lainat on sovittu niin, että heinäkuulle ei ole ajoitettu yhtään lainanlyhennyksiä, koska likviditeetiä on jätetty lomarahan maksuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Yhteistyötoimikunta päättää keskustella anomuksesta ja aloitteesta.

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti puoltaa anomusta ja aloitetta kesälomarahojen maksukuukauden aikaistamisesta kesäkuulle.

Yhteistyötoimikunnan ehdotus on, että muutos voitaisiin ottaa kokeiluluonteisesti käyttöön vuonna 2020 ja lopullinen päätös tehdään niiden kokemusten mukaan.

Valmistelija

Tarja Vilmunen, henkilöstöpäällikkö, tarja.vilmunen@laihia.fi

Kuvaus

Kokeilua ei tehty kesällä 2020 poikkeustilanteen aiheuttamien moninaisten muutosten ja resurssien sitoutumisen vuoksi. 

JHL:n, JUKO:n ja Jyty:n ja Super:in luottamusmiehet ovat jättäneet 2.12.2020 päivätyn aloitteen, jossa uudistetaan lomarahojen maksukuukauden muutos heinäkuulta kesäkuulle. 

Laihian kunnan palkka- ja henkilöstöjärjestelmän muutos siirtyy aiemmin sovitusta siten, että kesäkuun palkat maksetaan vielä nykyisellä palkkaohjelmalla. Tämä ei estä kesälomarahojen maksukuukauden muutosta. 

Yhteistyötoimikunnan aiemmassa käsittelyssä on kuvattu muutoksesta huomioitavat seikat. Olennaisin niistä on se, että kaikki heinäkuun palkkaan tulevat muutokset, esim. työaikamuutokset, olisi hyvä tehdä järjestelmään jo touko-kesäkuun vaihteessa ennen lomarahojen poiminta-ajoa.

Laihian kunnan esimiehiltä on tiedustelu heidän mahdollisuuksiaan ennakoida heinäkuun palkkatiedot etukäteen.

Oheismateriaali: Aloite 2.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarja Vilmunen, henkilöstöpäällikkö, tarja.vilmunen@laihia.fi

Yhteistyötoimikunta päättää keskustella kesälomarahojen maksukuukauden muutoksesta. 

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti puoltaa aloitetta kesälomarahojen maksukuukauden aikaistamisesta kesäkuulle. 

Yhteistyötoimikunnan ehdotus on, että muutos voitaisiin ottaa kokeiluluonteisesti käyttöön vuonna 2021 ja lopullinen päätös tehdään saatujen kokemusten perusteella.

Valmistelija

  • Tarja Vilmunen, henkilöstöpäällikkö, tarja.vilmunen@laihia.fi

Kuvaus

Henkilöstöpäällikkö on ohjeistanut esimiehiä kesälomarahan maksukuukauden muutoskokeilusta vuodelle 2021. Samoin hän on tiedottanut Mico Botnian palkkahallintoa tulevasta kokeilusta ja sopinut tarvittavien tietojen toimittamisesta heille riittävän ajoissa. 

Maksukuukauden muutoskokeilun kokemusten pohjalta ratkaistaan kunnan tulevat käytännöt kesälomarahan maksukuukauden suhteen. 

Kesälomarahan maksukuukaudesta voidaan tarvittaessa tehdä paikallinen sopimus, jonka hyväksyy hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen henkilöstöjaosto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi henkilöstöjärjestöjen ehdotuksen johdosta tehdyt toimenpiteet vuoden 2021 kesälomarahojen maksukuukauden suhteen. 

Kunnanhallitus päättää todeta, että henkilöstöjaosto päättää muutoskokeilusta saatujen kokemusten perusteella mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi