Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Asemanseudun ja Hulmin LT- ja LYT-alueiden asemakaavan muutokset ja laajennus, Ratikyläntien ja Kapteenintien alueet

LAIDno-2020-178

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Asemakaavan muutokset ja laajennus koskevat seuraavia alueita:

  • Asemanseudun asemakaava, Ratikyläntien ja Poikkitien yleisen tien alueet
  • Hulmin asemakaava, Kapteenintien yleisen tien alue

 

Ratikyläntien ja Poikkitien alue on pinta-alaltaan noin 3,2 ha ja Kapteenintien alue noin 0,3 ha. Kaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa yleisen tien alueet katualueiksi ja samalla selvittää tonttien liittymien järjestelyt. Ratikyläntien alueen osalla mukaan otetaan lisäksi pieni ennestään kaavoittamaton alue, joka osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL).

Kaavamuutoksen kohteena olevat alueet sijaitsevat Kirkonseudun osayleiskaavan alueella, joka on tullut voimaan 12.12.2016. Osayleiskaavassa alueiden kaavamerkintä on katu / yhdystie.

Asemakaavassa Ratikyläntie on osittain LT-aluetta (yleisen tien alue) ja osittain LYT-aluetta (yleinen tie vierialueineen), ja Poikkitie sekä Kapteenintie ovat LYT-aluetta.

Kaikki kaavamuutoksen kohteena olevat tiealueet ovat rakennettuja, pois lukien Kapteenintien joen ylittävä osuus. Kaikki tiet ovat kunnan hoidossa.

Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

Laihian kunnassa lakimääräistä kuulemista on täydennetty siten, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan vireilletulosta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää asemakaavan muutoksien ja laajennuksen käynnistämisestä asemakaavaluonnoksien mukaisilla alueilla Asemanseudulla ja Hulmilla.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaluonnokset (pvm. 24.2.2020) ja asettaa ne sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (pvm. 24.2.2020) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Suunnittelualueen osallisille lähetetään kirjeitse tieto asemakaavojen luonnosvaiheista.

Kunnanhallitus päättää pyytää kaavaluonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Laihian kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto / terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Asemakaavaluonnokset on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 24.3.-24.4.2020.

Kaavaluonnoksista saatiin yhdeksän lausuntoa seuraavasti:
Elisa Oyj 18.3.2020
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 20.5.2020
Laihian kunta, tekninen lautakunta 8.4.2020 § 23
Laihian kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta 7.4.2020 § 24
Pohjanmaan museo 17.4.2020
Pohjanmaan pelastuslaitos 8.4.2020
Telia Finland Oyj 30.3.2020
Vaasan kaupunki, ympäristöosasto / terveysvalvonta 24.3.2020
Vaasan Sähköverkko Oy 21.4.2020.

Pohjanmaan liitto ilmoitti 23.4.2020, ettei se anna lausuntoa.

Määräaikaan mennessä jätettiin yksi mielipide: Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry. 20.4.2020.

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen löytyvät kaavaselostuksen sivulta 19.

Saatujen lausuntojen pohjalta Ratikyläntien suunnittelualueen kaava-​aineistoa on muokattu muun muassa seuraavien kohtien osalta:

  • Rantalantien päässä oleva asemakaavan mukainen jalankulku- ja pyöräilyväylä (pp) on poistettu kaavaehdotuksesta ja muutettu katualueeksi.
  • Ratikyläntien suunnittelualue on rajattu eteläosastaan syksyllä 2020 voimaan tulleeseen VT18 asemakaavaan.

Kapteenintien suunnittelualueeseen ei ole tehty mitään muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet lausunnot, ilmoituksen ja mielipiteen tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotukset (pvm. 19.3.2021) virallisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto kirjeitse asemakaavan ehdotusvaiheesta.

Kunnanhallitus päättää pyytää kaavaehdotuksista lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Laihian kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Telia Finland Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto / terveysvalvonta
- Vaasan Sähköverkko Oy
- Väylävirasto.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että tekninen johtaja Jari Mansikka-aho saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 72-74 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Asemakaavaehdotukset on pidetty MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä ajalla 8.4.- 9.5.2021.

Asemakaavaehdotuksista saatiin seitsemän lausuntoa seuraavasti:

Laihian kunta,​ tekninen lautakunta 14.4.2021 § 27
Laihian kunta,​ rakennus-​ ja ympäristölautakunta 17.5.2021 § 31
Pohjanmaan museo 7.5.2021
Pohjanmaan pelastuslaitos 3.5.2021
Telia Finland Oyj 13.4.2021
Vaasan kaupunki,​ ympäristöosasto / terveysvalvonta 22.4.2021
Vaasan Sähköverkko Oy 5.5.2021.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti 7.5.2021, ettei sillä ole lausuttavaa kaavaehdotuksiin.

Määräaikaan mennessä jätettiin yksi muistutus Kapteenintien alueen kaavaehdotukseen.

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin löytyvät kaavaselostuksen sivulta 20.

Saatujen lausuntojen perusteella ei ollut tarpeen tehdä muutoksia kaava-aineistoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet lausunnot ja muistutuksen tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Asemanseudun ja Hulmin LT- ja LYT-alueiden asemakaavan muutokset ja laajennus, Ratikyläntien ja Kapteenintien alueet hyväksytään liitteenä olevien asemakaavaehdotusten (päivätty 19.3.2021), ja liitteenä olevan kaavaselostuksen (päivätty 19.3.2021) mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi