Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Rajavuoren rakennusten käyttöoikeussopimus

LAIDno-2019-175

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

EPV Tuulivoima Oy ryhtyy Rajavuoren tuulivoimapuistoa valmisteleviin töihin keväällä 2022. Tarkoituksena on raivata puustoa, rakentaa päätiestö hankealueelle sekä perata osa alueen ojista vuoden 2022 aikana.  

Alueella aloitettavien töiden vuoksi EPV Tuulivoimalla on tarvetta työmaatoimiston tiloille ajalle 1.4.–30.9.2022, ja tarpeen mukaan ehkä pidemmäksikin aikaa. EPV Tuulivoima on tutustunut Rajavuoressa sijaitseviin kunnan omistamiin rakennuksiin ja todennut ne sopiviksi yhtiön ja urakoitsijoiden tarpeisiin. Rajavuoressa sijaitsee vuonna 1988 peruskorjattu 107 m2:n suuruinen majoitusrakennus sekä vuonna 2000 valmistunut 97 m2:n suuruinen saunarakennus. 

EPV Tuulivoima on ilmoittanut halukkuutensa sopia rakennusten käyttöoikeudesta. Sovittavalla ajanjaksolla rakennukset eivät olisi muiden käytettävissä. Rakennusten pihapiiri ja ympäröivät virkistysalueet sen sijaan olisivat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan käyttöoikeussopimuksen EPV Tuulivoima Oy:n ja Laihian kunnan välille ajalle 1.4.–30.9.2022 ja mahdollinen jatkoaika.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että jäsen Tiina Friman saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00