Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Perintörahaston käyttö / anomus etsivältä nuorisotyöltä

LAIDno-2018-292

Kuvaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Satu Jäntti
satu.jantti@vaasa.fi
ma. yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä Vaasan kaupunki/Vähäkyrö ja Laihia

Laihian kunnan perintörahasto on perustettu Valtiokonttorilta saadun perinnön hoitamiseksi. Rahaston tarkoituksena on laihialaisten hyvinvoinnin edistäminen. Rahastoa hallinnoi ja sen rahavarojen käyttämisestä päättää kunnanhallitus. Esityksiä rahaston käyttämisestä voivat tehdä pääsääntöisesti eri vaikuttamistoimielimet.

Laihian kunnan nuorisotoimi hakee perintörahastosta avustusta laihialaisille nuorille tarkoitetun Bootcamp-kesävalmennuksen järjestämiseen ja sen kuluihin kesällä 2022.

Bootcamp-kesävalmennus yleisesti

Peruskoulunsa päättäville vaasalaisille (9.- tai 10.-luokkalaisille) nuorille on järjestetty kesäisin Bootcamp-kesävalmennusta vuodesta 2017 lähtien. Valmennukseen osallistuvat nuoret on valittu valmennukseen yhteistyössä valmennukseen osallistuvien koulujen oppilashuolto-ryhmien kanssa. Valikoiduilla nuorilla on mahdollisesti haasteita toiselle asteelle siirtymisessä ja lisäksi heillä on voinut olla aikaisempia ongelmia opiskeluun liittyen.

Bootcamp-kesävalmennus järjestettiin ensimmäistä kertaa Laihialla kesällä 2021 hyvin tuloksin. Valmennus on viikon mittainen ja sen aikana käydään läpi erilaisia nuorille hyödyllisiä teemoja mm. työnhaku, arjenhallinta sekä opiskelu. Valmennusviikolla tarjotaan Bootcamp-nuorille lounas osana valmennuspäivää. Valmennusviikon suoritettuaan nuorilla on mahdollisuus kahden viikon palkalliseen kesätyöhön, josta palkka on 450 euroa. Bootcamp-toimintamallin jatkaminen onnistuneilta lähtökohdilta on omiaan täyttämään osiltaan kunnan nuorten kesätyötakuun täyttymistä.

Aikataulu

Bootcamp-valmennusviikko 2022 järjestetään koulujen päätyttyä 6.–10.6. jonka jälkeen nuoren 80 % läsnäololla saa kahden viikon palkallisen kesätyön Laihian kunnan alueella vaikuttavista yrityksistä ja toimijoista, jotka on varattu Bootcamppia varten. Työskentelyjakso ajoittuu 13.–24.6.2022 väliselle ajalle. Bootcamp-toiminnasta tullaan tiedottamaan Laihian keskuskoululla niin kesätyöinfon muodossa kuin Wilman kautta tiedottaen.

Nuorten osuus paikkakunnittain Bootcampissa kattaa 12 nuoren työllistämisen Laihialta ja 5 nuoren työllistämisen Vähästäkyröstä. Tarkoituksena on hankkia tilat valmennusviikolle Laihian keskuskoululta, hyödyntäen mahdollisesti keskuskoulun kotitalouden luokkaa. Tila palvelee hyvin tarkoitustaan, ja lisäksi nuorisotoimen järjestämät muut kesätyö-asiat tapahtuvat samaan aikaan vierekkäisissä tiloissa, joten nuorilla on tuolloin useampi aikuinen pitämässä järjestystä yllä.

Valmennusviikko 6.–10.6.2022

Klo 9–12 Laihian Bootcamp valmennus: 12 nuorta + 2 ohjaajaa (nuorten lounas klo 11–12). Nuoret jaetaan 6 hengen ryhmiin valmennusviikon ajaksi, jolloin ryhmiä ovat ohjaamassa molemmat Laihian kunnassa toimivat etsivät nuorisotyöntekijät.

Samanaikaisesti Laihian ja Vähänkyrön etsivä nuorisotyöntekijä järjestää valmennusviikon myös Vähässäkyrössä, jonka vuoksi on tärkeää, että kunnan oman etsivän nuorisotyöntekijän on mahdollista ottaa roolia loppupäivästä valmennuksessa Vähänkyrön valmennuspäivän alkaessa klo 12.

Budjetti

Palkkaraha 450 euroa + sivukulut työnantajalle 20,93 % (94,18 e) = 544,18 euroa/nuori
12 nuorta x 544,18 euroa = 6.530,16 euroa
Haettava avustus on 7.200 euroa, jolloin summalla on mahdollista kattaa myös lounaskustannukset laihialaisille nuorille valmennusviikon ajalla.

Bootcamp-toimintamallin avulla pyritään sekä edistämään nuorten siirtymistä toisen asteen koulutukseen että ehkäisemään toisen asteen koulusta putoamista. Tausta-ajatuksena on niiden nuorten tavoittaminen varhaisessa vaiheessa, jotka eivät välttämättä kuulu bootcamp-valmennuksen varsinaiseen kohderyhmään, mutta jotka kuitenkin tarvitsevat tukea esimerkiksi koulunkäynnin tai muiden elämänhallinnan osa-alueiden kanssa. Bootcamp valmennus on tarkoitettu niille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka ovat ns. riskiryhmässä ja tarvitsevat mahdollisesti tehostetumpaa tukea toiselle asteelle siirtymisen kanssa, tai jotka eivät välttämättä saa peruskoulun päättötodistusta yhdessä muun ikäluokan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksen Laihian kunnan perintörahastosta laihialaisten nuorten Bootcamp-kesävalmennuksen järjestämisen kustannuksiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00