Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Osallistuminen Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa -hankkeeseen

LAIDno-2022-181

Valmistelija

 • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Suomen Kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU), jonka tarkoituksena on korjata koronapandemiasta aiheutunutta akuuttia taloudellista ja sosiaalista velkaa. Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin. Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

 1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
 2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
 3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4 ja osin pilarista 3.

Kestävän kasvun ohjelma koskee kaikkia tulevia hyvinvointialueita ja sen vuoksi STM myöntää valtionavustusta jokaiselle hyvinvointialueelle yhdelle hankekokonaisuudelle. Pohjanmaan hyvinvointialueen hanke on nimeltään Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa.

Avustusten myöntäminen on jaettu kahteen vaiheeseen siten, että avustusten käyttöajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen hakuaika päättyy 18.2.2022 ja koskee vuotta 2022. Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja se koskee vuosia 2023–2025.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä hakee hankesuunnitelman mukaisesti valtionavustusta 2.699.500 euroa vuodelle 2022. Hankeoppaan mukaisesti hakemuksen liitteinä toimitetaan hankesuunnitelma, aiesitoumuslomake, talousarviolaskelmat investoinneittain sekä "Do no Significant Harm" -selvitys. Hankehakemus on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriöön 17.2.2022.

Tarkoituksena on toteuttaa hanke yhteistyössä Pohjanmaan alueen kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. STM vaatii hankkeen hakuvaiheessa alustavan sitoumuksen kunnilta, järjestöiltä ja yhdistyksiltä hankkeeseen osallistumisesta. Tämän vuoksi hankehakemus tulee käsitellä kuntien hyvinvointielimissä tai hallituksissa. Hankkeeseen osallistuminen ei aiheuta kunnille kustannuksia ja hanke toteutetaan kokonaisuudessaan valtionavustuksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta sitoutuu alustavasti osallistumaan Pohjanmaan hyvinvointialueen Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa -hankkeeseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00