Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Laihian kunnan kanta Ratikylän alikulkusillan rahoitukseen

LAIDno-2021-342

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnalla ja Väylävirastolla (entinen Liikennevirasto) on rakentamissopimus Ratikylän alikulkusillasta vuodelta 2010. Sopimuksessa on sovittu velvoitteista, vastuista ja rahoituksesta. Rahoituksen osalta kunnan osuus on hieman vajaat 1/3 tuolloisen kustannusarvion mukaisista reilun 2 miljoonan euron kustannuksista. Lukuisten vaiheiden myötä hanke ei ole toteutunut sovitulla tavalla.

Ratikylän alikulkusilta oli mukana myös isossa valtion liikenneväylähankkeessa, joka koski valtateiden 3 ja 18 risteysaluetta. Hanke jouduttiin taloudellisista syistä vaiheistamaan, jolloin kyseinen alikulun alue jäi seuraaviin vaiheisiin.

Kunnan edustajat ovat jatkaneet keskustelua Väyläviraston kanssa. Neuvotteluissa on todettu, että vuonna 2010 tehty sopimus täytyisi neuvotella uudelleen. Tarkemmissa neuvotteluissa Väyläviraston edustajat ovat todenneet, että risteysalueen hankkeesta on jäämässä jonkin verran rahaa, jonka voisi käyttää Ratikylän alikulkuhankkeeseen. Huomioiden maaperäolosuhteiden nostaman kustannusarvion sekä yleisen hintatason nousun, jäljellä oleva raha on arvion mukaan noin 1/3 vaaditusta arvioidusta noin 6 miljoonan euron rahoituksesta. Tämä tarkoittaisi Laihian kunnan osuuden huomattavaa nousua etenkin verrattuna alkuperäiseen sopimukseen. Näin ollen sekä alkuperäisen sopimuksen mukainen velvoitteiden ja kustannusten jako sekä itse kustannusten taso eivät ole kunnan kannalta perusteltuja.

Väyläviraston kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että yksi mahdollisuus rahoituskysymyksen ratkaisemiseen on valtateiden risteysaluehankkeelle haettava lisärahoitus.

Oheismateriaali: Rakentamissopimus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunnan ensisijaisena tavoitteena Ratikylän alikulkusillan rahoitusta koskien on alkuperäisen vuoden 2010 rakentamissopimuksen mukainen kustannusjaon suhde.

Kunnanhallitus päättää, että ensisijainen pyrkimys valtion lisärahoitusosuuden saamiselle on valtateiden risteysaluehankkeen lisärahoitusmahdollisuuden edistäminen ja toteutuminen valtion talousarviossa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi