Konsernijaosto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Kuvaus

Kuntalain 140 § mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus-​ tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Konsernijaosto päätti 13.2.2019 § 3,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä (julkaistaan) kunnan kotisivuilla 14. päivänä kokouspäivästä lukien kokouspäivää lukuun ottamatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 28.9.2020.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi