Konsernijaosto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Konsernijaoston kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokoustyötilassa, jonne jäsenet saavat sähköpostissa kuhunkin kokoukseen erillisen linkin.

Paperista kokousaineistoa ei lähetetä. Esityslista julkaistaan myös kotisivuilla.

Kuntalaki 103 §
Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 132 §
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Konsernijaosto päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Konsernijaosto päättää hyväksyä työjärjestyksen siten muutettuna, että asialistalle otetaan lisäpykäläksi Laihian Nuuka Lämpö Oy:n ja Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen välinen vuokrasopimus.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi