Konsernijaosto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n kiinteistöt / rakennukset

LAIDno-2018-231

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Konsernijaosto, 04.09.2017, § 17
Valmistelijat/lisätiedot: Juha Rikala

Kunnan omistajapoliittisten ohjeiden mukaan kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot eivät ole kunnan perustehtävien kannalta strategisia omistuksia. Sellaisista omistuksista, jotka eivät palvele kunnan toimintaa tai strategisia tavoitteita, on pyrittävä luopumaan. Luopumisen vaihtoehtona on aina selvitettävä mahdollisuus kehittää tarkasteltavana olevaa toimintaa siten, että se vastaa kunnan tarpeita.

Laihian kunta omistaa Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:stä 84, 0 %, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön yhdeksästä asunnosta kahdeksan on kunnan omistamia. Yhtiö käsittää kolme taloa, talot A, B ja C. Etenkin talossa A on kiinteistöön liittyviä haasteita, mikä osaltaan on rasitteena taloille B ja C ja osaltaan vaikeuttaa kyseisten talojen osakkeiden mahdollista myyntiä. Toisaalta Laihianraitti I on erittäin hyvällä paikalla Laihian keskustaajamassa ja yhtiöllä on potentiaalia kehittyä houkuttelevaksi asumis- tai sijoituskohteeksi, mikä todennäköisesti mahdollistuu paremmin yksityisomisteisuuden kuin julkisen omistuksen myötä.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.09.2015 § 306, että Laihianraitti I:n osalta ryhdytään valmistelemaan kiinteistöjen/rakennusten eriyttämistä, myyntiä tai yritysjärjestelyiden hoitamista.

Kyseisen päätöksen jälkeen Laihianraitti I:n kiinteistöjen eriyttämisestä on käyty keskusteluja asiantuntijatahon sekä asunto- osakeyhtiön toisen osakkaan kesken.
Keskusteluja on käyty myös osakkeiden myynnistä. Toistaiseksi päätöksiä suuntaan tai toiseen ei ole tehty.

Laihianraitti I:n osalta kunnanhallitus hyväksyi asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen kokouksessaan 26.06.2017 § 218. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisellä kiinteistöllä aloitetaan kaavamuutos, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa tontille kaksikerroksisten rivitalojen rakentaminen. Tällä pyritään ensisijaisesti huomioimaan taloon A liittyvät haasteet.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala

Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n mahdollisten osakkeiden myynnin osalta konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle, että lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä kokonaisuuden myyntiin yhdellä kerralla.

Päätös
Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Konsernijaoston näkemys on, että kaavoitusta toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti Kannaksentien alueen osalta.
Merkitään, että Laihianraitti I:n hallitus oli ennen kokousta keskustelemassa Kannaksentien alueen kaavoituksesta.

_________________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 11.09.2017, § 297

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala

Kunnanhallitus päättää toimenpiteistä Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osakkeiden mahdollisen myynnin osalta.

Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti konsernijaoston ehdotuksen mukaisesti, että Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osakkeiden myynnin osalta pyritään kokonaisuuden myyntiin yhdellä kerralla.

_________________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 04.12.2017, § 381
Valmistelijat/lisätiedot:
Juha Rikala

Kaavoitus asunto- osakeyhtiön omistaman tontin kanssa on käynnistynyt ja myös kuntokartoitusta kunnan omistamien asuntojen osalta ollaan tekemässä. Aloitettujen toimenpiteiden, omistajapoliittisten sekä aiempien kunnanhallituksen linjausten perusteella on perusteltua virallisesti kartoittaa, voidaanko kunnan omistamista asunto-osakeyhtiön osakkeista luopua. Luopumisen edellytys on riittävän hyvän tarjouksen saamista osakkeista.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala
Kunnanhallitus päättää myydä omistamansa Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osakkeet kuntokartoituksen valmistuttua, mikäli osakkeista saadaan riittävän hyvä tarjous. Myynti toteutetaan tarjouskilpailuna kunnanhallituksen 11.09.2017 tekemän linjauksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää pidättää oikeuden hylätä tarjoukset.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

_________________________________________________________________________________________

Konsernijaosto, 22.01.2018, § 6
Valmistelija/lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Kuntokartoitukset ovat valmistuneet ja ne olivat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Konsernijaosto päättää käytännön toimenpiteistä myyntiä koskien.

Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti seuraavista käytännön toimenpiteistä:
Kunta markkinoi ja myy tässä vaiheessa itse osakkeet.
Osakkeet myydään tarjousten perusteella; Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.
Myynti- ilmoitukset laitetaan maakuntalehtiin ja paikallislehteen. Lisäksi käytetään verkkomarkkinointia.

_________________________________________________________________________________________

Konsernijaosto, 14.08.2018, § 18
Valmistelija/lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Kunnan omistamista osakkeista on jätetty yksi tarjous, joka oli kuitenkin varsin alhainen. Tarjous oli esillä kokouksessa.

On syytä miettiä, myydäänkö osakkeet kyseisellä hinnalla vai pyritäänkö löytämään toisenlainen ratkaisumalli asiassa etenemiseksi.

Vaihtoehtoina myymiselle on osakehuoneistojen myyminen yksittäisinä huoneistoina Laihianraitti II:n tapaan tai sitten yhtiön pilkkominen joko kahteen tai kolmeen osaan, jolloin muodostuisi vastaava määrä asunto- osakeyhtiöitä.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Konsernijaosto päättää etenemismallista Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osakkeiden myynnin osalta.

Päätös
Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osalta lähdetään valmistelemaan asunto- osakeyhtiön jakautumista kahteen tai kolmeen osaan.

_________________________________________________________________________________________

Konsernijaosto, 01.10.2018, § 24

Valmistelija/lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Konsernijaoston päätöksen jälkeen asiasta on keskusteltu taloyhtiön isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön toisen osakkaan kesken. Keskustelua on käyty myös ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Asunto-osakeyhtiölain luku 20 sekä osakeyhtiölain luku 17 määrittelevät jakautumisen toteuttamistavat. Asunto-osakeyhtiölain luvun 20 § 3 mukaisesti jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on laadittava kirjallinen jakautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Jakautumissuunnitelmassa käsiteltävät asiat on määritelty samassa pykälässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n hallitukselle tehdään esitys ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseksi.

Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että yhtiökokousedustajaa evästetään seuraavasti: Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osalta lähdetään valmistelemaan asunto-osakeyhtiön jakautumista kolmeen osaan. Asunto-osakeyhtiön hallituksen valmistelevaan työskentelyyn asiantuntijoiksi esitetään otettavaksi mukaan molempien osakkaiden edustaja.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarja Vilmunen, henkilöstöpäällikkö, tarja.vilmunen@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä.

Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaksi valittua Pentti Viljanmaata (varaedustaja Mari Lampinen-Tuomela) seuraavasti:

Asunto Oy Laihian Laihianraitti I:n osalta lähdetään valmistelemaan asunto-​osakeyhtiön jakautumista kolmeen osaan.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen valmistelevaan työskentelyyn asiantuntijoiksi esitetään otettavaksi mukaan molempien osakkaiden edustaja.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Konsernijaosto, 28.10.2019, § 36

Päätösehdotus

Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Konsernijaosto päättää ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Konsernijaosto päättää edellyttää yhtiön hallitukselta 30.11.2019 mennessä selvitystä konsernijaoston 1.10.2018 antamasta tehtävästä koskien yhtiön jakautumista kolmeen osaan.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

_________________________________________________________

Konsernijaosto,​ 4.12.2019,​ § 40

Valmistelija/lisätiedot: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Yhtiön hallitukselta on pyydetty selvitystä 30.11.2019 mennessä. Selvitys on toimitettu kuntaan 2.12.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kokouksessa tarkasteltiin tilannetta jakautumisen suhteen. Kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijaksi Kristiina Peltola TK-Taloushallinto Oy:stä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää evästää asunto-osakeyhtiön hallitusta ottamaan jakautumiseen ulkopuolisen asiantuntijan.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että Kristiina Peltola TK-Taloushallinto Oy:stä saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kokouksessa esitettiin tilannekatsaus jakautumisen osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Konsernijaosto päättää mahdollisista toimenpiteistä Laihianraitti I:n suhteen.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti merkitä tilanteen tiedoksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että yhtiön jakautuminen keskeytetään tässä vaiheessa.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti teettää Laihianraitti I:n asunnoista hinta-arvion.

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Laihianraitti I:n asunnoista teetetyt arviolausunnot ovat valmistuneet.

Oheismateriaali: Arviolausunnot

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konsernijaosto päättää jatkotoimenpiteistä Laihianraitti I:n suhteen.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että:

- Laihianraitti I:n osakkeet laitetaan myyntiin.
- myynti kilpailutetaan.
- asian valmistelu, sopimuksen tekeminen osakkeiden myynnistä ja myyntipäätöksen tekeminen viranhaltijapäätöksenä annetaan kunnanjohtajalle (Kuntalaki 91 §).


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi