Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Uuden yhtiökokousedustajan nimeäminen / Laihian Tilapalvelu Oy

LAIDno-2024-196

Valmistelija

 • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi 15.11.2022 § 29 edustajat Laihian Tilapalvelu Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi 2023–2025 seuraavasti:
varsinainen edustaja: Tiina Friman
henkilökohtainen varaedustaja: Sauli Tuomela.

Tiina Friman on pyytänyt 15.5.2024 lähettämällä viestillään eroa kaikista Laihian kunnan luottamustoimista.

Kunnanhallitus pyytää 27.5.2024 § 117 konserni- ja elinvoimajaostoa myöntämään eron Tiina Frimanille luottamustoimesta Laihian Tilapalvelu Oy:n yhtiökokousedustajana ja valitsemaan ko. luottamustoimeen uuden edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet (Hallintosääntö 26 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

 1. myöntää Tiina Frimanille eron Laihian Tilapalvelu Oy:n yhtiökokousedustajana.
 2. nimetä Laihian Tilapalvelu Oy:n yhtiökokouksiin uuden yhtiökokousedustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

 1. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
 2. Laihian Tilapalvelu Oy:n yhtiökokouksiin uudeksi yhtiökokousedustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Piia Eerola.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00