Keskusvaalilautakunta, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Uuden varavaltuutetun määrääminen Laihian kunnanvaltuuston Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään

LAIDno-2023-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Valtuutettu Iida Viholaisen poismenon vuoksi kunnan toimielimiin tulee valita uusia luottamushenkilöitä.

Iida Viholainen toimi seuraavissa Laihian kunnan luottamustoimissa:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Päivi Miskalan henkilökohtainen varajäsen)
- tekninen lautakunta, varsinainen jäsen
- ympäristöjaosto, varajäsen (Juhana Hilmolan henkilökohtainen varajäsen)
- metsä- ja maanostotoimikunta, varsinainen jäsen
Lisäksi Viholainen toimi Keskusta-KD:n valtuustoryhmän puheenjohtajana sekä nuorisovaltuuston nuvakummina.

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Kunnanhallitus valitsee toimikuntien jäsenet ja tekninen lautakunta ympäristöjaoston jäsenet.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki § 17)

Kuntavaalituloksen mukaan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon tulee Juhana Hilmola.

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. (Kuntalaki § 71)

Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuus valtuustoon, kunnanhallitukseen ja kunnan muihin toimielimiin määritellään kuntalain § 72, 73 ja 74.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa Iida Viholaisen luottamustehtävät päättyneiksi.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa Juhana Hilmolan tulevan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1) kunnanhallitukseen uuden varajäsenen (Päivi Miskalan henkilökohtainen varajäsen)
2) tekniseen lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa Iida Viholaisen luottamustehtävät päättyneiksi.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa Juhana Hilmolan tulevan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1) kunnanhallitukseen uuden varajäsenen (Päivi Miskalan henkilökohtainen varajäsen)
2) tekniseen lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti todeta Iida Viholaisen luottamustehtävät päättyneiksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti todeta, että Juhana Hilmola tulee varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituksen uuden varajäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Harry Back ehdotti uudeksi varajäseneksi Hannele Viiasta. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen uudeksi varajäseneksi Hannele Viiasen (Päivi Miskalan henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun teknisen lautakunnan uuden varsinaisen jäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Harry Back ehdotti uudeksi jäseneksi Marja Vettenrantaa. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita teknisen lautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Marja Vettenrannan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Kuvaus

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään.

Kuntavaalin tuloksen mukaan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu on Pauli Ylihärsilä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

  1. Keskusvaalilautakunta päättää määrätä uuden varavaltuutetun Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
  2. Keskusvaalilautakunta päättää saattaa asian kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

  1. Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Pauli Ylihärsilän uudeksi varavaltuutetuksi Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
  2. Keskusvaalilautakunta päätti saattaa asian kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00