Keskusvaalilautakunta, kokous 5.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Kuvaus

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus-​ tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Keskusvaalilautakunta päätti 21.2.2019 § 3,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 7. päivänä kokouspäivästä lukien kokouspäivää lukuun ottamatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 12.10.2023.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 12.10.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi