Hyvinvointilautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvio 2024 / Hyvinvointilautakunta

LAIDno-2023-397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan tilinpäätös 2022 oli ylijäämäinen 103 027 euroa ja kumulatiivinen ylijäämä taseessa oli vuoden 2022 lopussa 1 679 881 euroa.

Vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen 678 000 euroa ja toteutumaennusteiden mukaan tilikauden tuloksesta tulee ennakoitua parempi lähinnä verotulojen ansiosta. Toimintakate on talousarvion mukaan -20 829 000 euroa ja sen ennakoidaan ylittyvän vajaalla puolella miljoonalla eurolla.

Soteuudistuksen myötä kuntien veroprosentit pienenivät merkittävästi vuodeksi 2023. Verotuloihin sisältyy kuitenkin tilityksiä aikaisemmilta vuosilta ja vuoden 2023 tulosta parantaakin merkittävästi aikaisemmilta vuosilta tulleet sen hetkisten veroprosenttien mukaan tilitetyt verotulot. Jatkossa aikaisempien vuosien tilitykset ovat selvästi pienemmät, kun nekin pääosin tulevat uusien prosenttien mukaisesti.

Tämänhetkisen tietojen mukaan valtionosuudet tulevat ensi vuonna pienenemään yli miljoona euroa.

Soteuudistuksen jälkeen henkilöstömenojen osuus kunnan toimintakatteesta on noin 75 %. Kunta-alan sopimuksiin 2022–2025 sisältyy useita palankorotuksia ja vuoden 2024 osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 2,5 %.  Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa menojen kasvua.

Vuoden 2024 talousarviosta on tulossa selvästi alijäämäinen, eikä verorahoituksen pienentymistä ole mahdollista korvata menoja supistamalla.

Tausta-aineistoa esiteltiin tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää vuoden 2024 talouden raamista.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarvion 2024 valmistelua jatketaan siten, että käyttötalouden raamina on 21,65 milj. euroa.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 134-135 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi
  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt 21.8.2023 kokouksessaan vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden raamiksi - 21,65 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan raamia ei ole vielä määritelty, eli tässä vaiheessa on käsittelyssä ensimmäinen arvio.

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja kuluneen vuoden 2023 toteuman mukaisesti.

Liikunta ja nuoriso

Vapaa-aikatoimen nuoriso- ja liikuntatyön toiminnot ovat vakiintuneet hieman yli 1 miljoonan euron budjettitasoon. Kuluvan vuoden 2023 toiminnot ovat palautuneet koronaa edeltävälle tasolle ja kokonaistoimintaa on kyetty normalisoimaan ja kehittämään sekä nuoriso- että liikuntatoimintojen osalta. Budjetissa on laskettu sopimuskorotukset palkoissa ja hinnankorotusten muutokset.

Uimahallin budjettiin on laskettu siirrettävän kylmäaltaan hankintakulut.

Etsivä nuorisotyöhön esitetään toisen kokoaikaisen työntekijän palkkauskustannuksia. Henkilötyövuotta kohden on mahdollista saada valtionavustusta, joka kattaa lähes kokonaan työntekijän henkilöstökulut. Etsivä nuorisotyö saavuttaa etenkin 16 – 29 -vuotiaita peruskoulun päättäneitä nuoria, joita ei perusnuorisotyö tavoita esim. koululla tai nuorten illoissa.

Nuorten työpajatoiminnan kuntaosuus sisältyy nuorisotoimen budjettiin.

Avin hankerahoitus koulunuorisotyöhön jatkuu 2024 vuoden ajan.

Talousarvio laskelmista puuttuvat sisäiset menot, esimerkiksi vuokrat ja siivous.

Talousarvio 2024 liikunta- ja nuorisotyö

  Tulot Menot Netto
Liikunta 4700 147 700 -485 028 -337 328
Nuoriso 4800 92 500 -287 028 -194 528
yhteensä 240 200 -772 056 -531 856

 

Kirjasto- ja kulttuuri 

Kirjaston 2024 budjetissa ei ole muita kuin sopimuskorotusten ja tiedossa olevien hinnankorotusten mukaiset muutokset vuoden 2023 toimintaan verrattuna.

Kulttuuripalveluiden ostoihin on budjetoitu 9 150 euroa enemmän vuoteen 2023 verrattuna, jotta kulttuuritointa voidaan kehittää kuntastrategian mukaisesti. Tavoitteena on mm. osallistua kotiseutujuhlan järjestämiseen ja tukea markkinaperinteen elvyttämistä vuonna 2024.

 

  Tulot Menot  Netto
4501 Kirjasto 5 000 -315 513 -310 513
4505 Kulttuuri   -39 700 -39 700

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kuvauksen mukaista vapaa-aikapalveluiden sekä kirjasto - ja kulttuuripalveluiden vuoden 2024 talousarviota hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi