Hyvinvointilautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Nuorten työpajatoiminta Följy / ohjausryhmä

LAIDno-2023-433

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Nuorten työpajatoiminnan yhteistoimintasopimuksen kohdassa kaksi on sovittu, että sopijakunnat nimeävät yhteisen ohjausryhmän ohjaamaan ja seuraamaan työpajatoiminnan käytännön toimintaa. Kukin sopijakunta nimeää ohjausryhmään yhden luottamushenkilön ja tälle varajäsenen, sekä kunnan nuoriso- tai hyvinvointityön johtavan viranhaltijan sekä etsivän nuorisotyöntekijän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita nuorten työpaja Följyn ohjausryhmään yhden (1) hyvinvointilautakunnan jäsenen, vapaa-aikapäällikön sekä etsivä nuorisotyöntekijän. Heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää valita nuorten työpaja Följyn ohjausryhmään yhden hyvinvointilautakunnan jäsenen ja hänelle varajäsenen, vapaa-aikapäällikön sekä etsivä nuorisotyöntekijän.

Päätös

Hyvinvointilutakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita nuorten työpaja Följyn ohjausryhmään hyvinvointilautakunnan jäsen Jukka Harjun (varajäsen Chinnaphat Wichachu), vapaa-aikapäällikkö Minna Hankaniemen ja etsivä nuorisotyöntekijä Satu Jäntin.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00