Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kuntalaisaloite / Sankarihautojen nimien hopeointi

LAIDno-2024-185

Valmistelija

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut 2.5.2024 kuntalaisaloite, jossa pyydetään, että Laihian sankarihautojen kivien tekstit hopeoidaan, koska nimet eivät ole enää kunnolla luettavissa. Museoviraston laatiman "Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus"-oppaan mukaan sankarihautausmaiden yleinen hoitovelvoite kuuluu seurakunnille ja kunnille, mutta nimien vahvistaminen, kultaus, kiven kiillotus tai muut vastaavat toimenpiteet kuuluvat seurakunnalle.

Kunta on ollut yhteydessä Laihian seurakuntaan, jossa hautakivien kunnostusta on jo käsitelty. Seurakunta hoitaa hautakivien pesun ja nimien hopeoinnin tänä kesänä.

Esittelijan kokouksessa tekemä lisäys:

Laihian sankarihautausmaalla 1939–1945 on tietolaatta, jossa kerrotaan alueen suunnittelijan nimi, sankarihautojen lukumäärä (137) ja muistomerkin suunnittelijan nimi. Aloitteen tekijä ehdottaa, että lukumäärän lisättäisiin myös muualle haudattujen ja kentälle jääneiden lukumäärät sekä vuoden 1918 sankarivainajien ja kaatuneiden rauhanturvaajien lukumäärät, mutta nämä tilastotiedot eivät kuvaa Laihian sankarihautausmaan laajuutta eikä niitä voi sen vuoksi liittää sankarihautausmaata kuvaavaan tietolaattaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää todeta kuntalaisaloitteen tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

aloitteen tekijä, hallintokoordinaattori

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00