Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kirkonkylän kuntorata-alueen kehittäminen

LAIDno-2024-246

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Liikunnan toimenpidesuunnitelmassa todettiin yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena keskustan kuntorata-alueen kunnostus. Kuntoradan alueella on käytöstä poistettu ampuma-alue. Tätä aluetta voitaisiin tulevina vuosina kehittää monitoimikentäksi, johon myös perustettaisiin ulkokuntosali. Laihian keskustassa nuorisoseuran viereisellä leikkikentällä sijaitsevat Kyrönmaan Sydänyhdistys ry:n hankerahoituksella kustantamat ulkokuntosalilaitteet. Nämä laitteet voitaisiin yhteistyössä yhdistyksen kanssa siirtää kuntoradan monitoimikentälle. Laitteiden nykyinen sijainti on koettu haasteelliseksi pohjien kosteuden vuoksi. Kuntoradan läheisyydessä laitteille olisi myös enemmän käyttäjiä. Hankkeen mahdollistamana monitoimikentälle pyritään saamaan lisää ulkokuntosalilaitteita. Liikuntatyöryhmä esitti yksimielisesti 20.3.2024 kokouksessa, että vanhan ampuma-alueen paikalle tehtäisiin ulkoliikuntapaikka, jossa kenttä sekä paikka ulkokuntosalilaitteille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikassa painotetaan hankkeita, jotka palvelevat laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita, mikä tarkoittaa monipuolisia liikuntapaikkoja, joilla on paljon käyttäjiä tai käyntikertoja. Monitoimikenttä toimisi juuri tällaisena paikkana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että

1. keskustan kuntorata-alueelle perustetaan monitoimikenttä.

2. alueelle hankitaan ulkokuntosalilaitteita käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Alueen kunnostaminen ja muutostyöt kirjataan investointisuunnitelmaan sekä varataan määräraha tulevan vuoden talousarvioon.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää, että

1. tehdään lisäselvityksiä keskustan kuntorata-alueelle mahdollisesti perustettavan monitoimikentän kustannuksista. 

2. lisäselvityksiin perustuen alueen kunnostaminen ja muutostyöt kirjataan investointisuunnitelmaan sekä varataan määrärahat tulevan vuoden talousarvioon. 

Päätös

1. Hyväksyttin kokouksessa muutetun ehdotuksen mukaisesti.

2. Hyväksyttin kokouksessa muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Asiantuntijaksi kokoukseen saapui tekninen johtaja Jari Mansikka-aho.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi