Hyvinvointilautakunta, kokous 25.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

LAIDno-2024-43

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty hyvinvointilautakunnan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen (Kuntalaki 92 §).

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​ päivystysvapaat,​ ei harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat,​ koulutus-​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​ joista lautakunta on ilmoittanut,​ ettei se käytä otto-​oikeuttaan (Hallintosääntö 59 §).

Hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot liitteenä ajalta 22.5.-16.6.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi.

2. että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi