Hyvinvointilautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi