Hyvinvointilautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Jakkulan ampumaradan väliaikainen sulkeminen

LAIDno-2023-457

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan Jakkulan ampumarata on ollut toiminnassa vuodesta 1983 lähtien. Toimintaan sisältyy neljä ampumarataa: pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata, pistoolirata, hirvi- ja luodikkorata sekä haulikkorata.

Vuonna 2015 voimaan tulleen uudistuneen ampumaratalain tavoitteena on edistää turvallista ampumaharrastusta, turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä maakunnallisen ampumarataverkoston suunnitelmallista kehittämistä. Laissa säädetään ampumaratojen perustamisesta, ylläpitämisestä ja valvonnasta sekä radan pitäjän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Ampumaradan kunnostamis- ja kehittämistarpeita on käyty yhteisesti läpi kuluneen vuoden aikana laihialaisten aluetta ratakohtaisesti valvovien, ampumista harrastavien yhdistyksien kanssa sekä liikuntatyöryhmässä ja hyvinvointilautakunnassa. Yhdistykset ovat tuoneet laajasti esille kunnan vastuun ja roolin ampumarata-alueen kunnostamisen käynnistämiseksi.

Hyvinvointilautakunta on esittänyt määrärahaa varattavaksi talousarvion investointeihin alueen kunnostustöitä varten . Ampumarataa esitetään väliaikaiseen käyttökieltoon siihen saakka kunnes, rata on lain vaatimusten mukaisessa kunnossa ja edellytykset radan aukipitämiselle jatkuu edelleen.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää sulkea Jakkulan ampumaradan väliaikaisesti siihen saakka, kunnes rata on lain vaatimusten mukaisessa kunnossa.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää sulkea Jakkulan ampumaradan väliaikaisesti siihen saakka, kunnes rata on lain vaatimusten mukaisessa kunnossa.

Hyvinvointilautakunta päättää pyytää tekniseltä toimelta lausuntoa siitä, millä aikataululla kunnostustyöt toteutetaan ja arviota käyttökiellon pituudesta. Lausuntoa pyydetään 10.11.2023 mennessä.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00