Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Liikuntatoimen vuosiavustukset 2022 / kevät

LAIDno-2022-314

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Liikuntatoimen v. 2022 talousarvioon on varattu 42 000 €:n määräraha toiminta- ja kohdeavustuksiin.Toiminta-avustuksien hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuussa. Kohdeavustuksia voi hakea vuosittain kahdesti, maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa.

Avustukset ovat olleet haettavina laihialaisten liikuntatoimintaa tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen 20.5.2022 klo 15.00 mennessä. Ilmoitus avustushakuajasta on julkaistu Kyrönmaa -lehdessä sekä kunnan nettisivuilla.

Toiminta-avustus on tarkoitettu järjestöjen liikuntatoiminnan mahdollistamiseen. Kohdeavustus on tarkoitettu kertaluontoiseen avustettavaan toimintaan. 

Avustusanomuksensa ovat määräaikana jättäneet:

Laihian Luja, suunnistusjaosto

Laihian Luja, jalkapallojaosto

Laihian Luja, lentopallojaosto

Laihian Luja, pesäpallojaosto

Laihian Luja ry.

Kyrönmaan sydänyhdistys

Ratikylän kylätoimikunta

Eläkeliitto Laihian yhdistys ry.

Kyrönmaan Reumayhdistys ry.

Laihian kehitysvammaisten tuki ry.

Laihian Ylipään Ns.

Anomukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kaikki avustusanomukset saapuivat määräaikaan mennessä, mutta osin hakemukset eivät olleet hakuohjeiden mukaiset liitteiden puuttumisen vuoksi.

Anomusten yhteenveto oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntatoimen kevään v. 2022 toiminta- ja kohdeavustukset jaettavaksi seuraavasti:

 

Hakija

Toiminta-avustus Kohdeavustus

Laihian Luja, suunnistusjaosto

  1800€

Laihian Luja, jalkapallojaosto

  2 000€

Laihian Luja, lentopallojaosto

  2 000€

Laihian Luja, pesäpallojaosto

500€ 2 000€

Laihian Luja ry.

12 000€  

Kyrönmaan sydänyhdistys

400€  
Ratikylän kylätoimikunta 500€  

Kyrönmaan Reumayhdistys ry.

200€  
Eläkeliitto Laihian ry. 200€  

Laihian kehitysvammaisten tuki ry.

200€  

Laihian Ylipään Ns.

800€  
Yhteensä:  14 800€ 7 800€
Haettu yhteensä: 44 909€ 14 840€

 

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Jukka Harju ehdotti jäsen Saila Pohjavaaran kannattamana esittelijän ehdotuksesta poiketen, että Ratikylän kylätoimikunnalle myönnetään toiminta-avustusta 850 €.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, tulee asiasta äänestää.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen kannalla oli 2 jäsentä (Kannelmaa ja Mäkinen) ja jäsen Jukka Harjun ehdotuksen kannalla 6 jäsentä (Harju, Lintunen, Lämpsä, Pohjavaara, Raatikainen ja Wichachu).

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan päättäneen, että esittelijän ehdotus hyväksytään muutettuna Ratikylän kylätoimikunnan toiminta-avustuksen määräksi 850 €.

Merkitään, että kunnanhallituksen edustaja Tiina Friman poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi/Laihian Luja, pesäpallojaoston jäsen) eikä esteellisenä ottanut osaa tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Friman palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00