Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Avustusanomus / Laihia Acoustic Summit 2022

LAIDno-2022-352

Valmistelija

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Kuvaus

Laihialla on tarkoitus järjestää elävän musiikin tapahtuma Laihia Acoustic Summit 2022 Laihian nuorisoseuran talolla 20.8.2022. Tapahtuman kohderyhmä on 25–50 vuotiaat laihialaiset. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen. Tapahtuman kustannusarvio on 15.000 €, joka koostuu esiintyjien palkkioista, ääni- ja valotekniikasta, muista hankinnoista, henkilökuluista sekä markkinoinnista. Tapahtuma on tarkoitus rahoittaa (anniskelu)palveluilla, markkinayhteistyöllä sekä pääsylipputuloilla.

Tapahtumatuottaja esittää Laihian kunnalle yhteistyötä ja toivoo, että kunta antaisi tapahtumalle 4.000 euroa markkinointi/sponsoritukea. Vastineeksi tapahtuma korostaisi kunnan elinvoimaisuutta ja loisi positiivista ilmapiiriä. Tapahtumatuottajalla ei kuitenkaan ole vielä Y-tunnusta tai toiminimeä eikä tiliä, jolle tuki voitaisiin maksaa (puhelinkeskustelu 6.6.2022).

Kulttuuritapahtumien tukeminen kuuluu hyvinvointilautakunnan toimialaan, mutta kulttuuriavustuksia ei ole tarkoitettu kaupallisen tapahtumatuottajan liiketaloudellisen toiminnan tukemiseen. Olisi oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteen vastaista tukea vain yhtä yritystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Laihia Acoustic Summit -tapahtuman järjestämiseen ei myönnetä markkinointi/sponsoritukea.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00