Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Anomus / Ylipotin luhdin paanukattohanke

LAIDno-2022-308

Valmistelija

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Kuvaus

Ylipotin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luhtirakennuksen hirsirakenteiden kunnostus alkaa Museoviraston ohjauksessa kesällä 2022. Luhti (Kasarmintie 2) on yksityisomistuksessa, mutta se on suojeltu rakennussuojelulailla (VN/YM  vahv. 25.9.1980), koska sen rakennusmateriaalina on käytetty Laihian vuonna 1642 valmistuneen kirkon hirsiä. Hirsissä on nähtävissä katkelmia kirkon maalauksista, jotka liittyvät Pohjanmaan 1600-luvun merkittävimmän kirkkomaalarin, Chr. H. Willbrandtin tuotantoon.

Luhdin aumakatto on katettu 1970-luvulla sahatuilla paanuilla, jotka ovat nyt vaihtokunnossa. Paanukaton uusimisen kokonaiskulut ovat noin 32.240 € (sis. alv). Museoviraston tuen 8.435 € ja omistajan osuuden 7.000–8.000 € jälkeen kuluja jää vielä noin 15.000 €. Paanuihin tarvitaan lisäksi tukit. Kattohanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan Perinnerakentajien Juha Kivimäen johdolla.

Paanukattohankkeen yhteistyötahona toimii Pohjalainen Rakennusperintö ry. Yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Jaakkola on ottanut yhteyttä kuntaan pyytääkseen tukea Ylipotin luhdin paanukaton uusimiseen, joko antamalla rahallista tukea ja/tai luovuttamalla tukkeja paanujen veistämistä varten. Tukkipuun tarve on noin 60 kiintokuutiota. Paanuja tarvitaan 4.000 kpl, joihin menee 4.000 m hyvää männyn sydänpuuta. Paanut valmistetaan 175x32 mm tai 175x30 mm aihioista.

Monivuotisen paanukattohankkeen aikana Pohjalainen Rakennusperintö ry aikoo järjestää Laihialla paanukattokursseja, työnäytöksiä sekä seminaarin, jossa alan pohjoismaiset asiantuntijat jakavat tietoa paanukatoista. Näiden tapahtumien myötä Laihian kunnalla on mahdollisuus tehdä kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöään tunnetuksi laajemminkin valtakunnan tasolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja, raija.loytola@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää todeta, että kulttuuritoimella ei ole resursseja näin mittavien hankkeiden tukemiseen eikä toimivaltaa metsänhoidollisissa asioissa.

Hyvinvointilautakunta päättää siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi