Henkilöstöjaosto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Työkyvyn tukemisen toimintamalli

LAIDno-2024-215

Valmistelija

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on hyväksynyt 20.6.2016 § 223 Työkyvyn tukemisen mallin.

Työkyvyn tukemisen toimintamallin tavoitteena on, että työkyvyn mahdollinen heikentyminen havaitaan ja tukitoimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman varhain. Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Työkykyä voidaan tukea usealla tasolla. Työpaikoilla työkyvyn tuki liittyy päivittäiseen johtamiseen, toiminnan suunnitteluun ja ennakointiin perustuen yhdessä sovittuihin käytäntöihin.

Laihian kunnassa on työkyvyn tuen toimintamalli päivitetty yhteistyössä toimialajohtajien, työsuojeluhenkilöstön ja luottamusmiesten kanssa.

Yhteistyötoimikunta käsitteli toimintamallia 28.5.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle työkyvyn tukemisen toimintamallin hyväksymistä. Päivitetty toimintamalli korvaan vuoden 2016 työkyvyn tukemisen mallin. Toimintamalli astuu voimaan 1.7.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Käsiteltiin työkyvyn tukemisen toimintamallia.

Tekstiin jäänyt muutama esimies-sana, mitkä muutetaan esihenkilö -sanaksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi